👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textanalys Den andra mamman

Skapad 2018-02-23 10:49 i Ramsta skola Uppsala
Högläsning av boken: Den andra mamman. Textanalys av en del av bokens innehåll. Diskussion gällande författare och illustratör Läsa ett textstycke på egen hand Besvara frågor utifrån stycket Läsa mellan raderna och svara utifrån sin egna uppfattning och upplevelse Diskussion i helklass om bokens budskap Skriva en bokrecension
Grundskola F – 3 Svenska
Vad är budskapet i boken? Hur låter, luktar och beskrivs omgivningar och känslor?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Sociala färdigheter

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

 Etiskt

Vad ska eleven förstå efteråt?

 Att text och ord kan beskriva känslor, dofter, ljud, miljöer och förmedla ett budskap utan att det uttrycks ordagrant.  Läsa mellan raderna.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 

 • Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: Illustratör, författare, frusta, fräsa, dundra, hovar, manar,  karaktärer.

Eleven ska kunna följande fakta: Skillnad mellan författare och illustratör och var information om dessa finns. Jag perspektiv. Karaktärer. 

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: analysera texten, urskilja miljöer och känslor, läsa mellan raderna.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vad är bokens budskap?

Var kommer karaktärerna ifrån?

Vilket/vilka språk pratar karaktärerna?

Vad tycker jag om boken och varför?

Bedömning

Vad ska bedömas?

 Skrivuppgift och textsamtal. 

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Genom återkoppling under textsamtal.

Summativ bedömning: Genom skrivuppgift.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Under genomgång ställa frågor för avstämning av elevernas förkunskaper.

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: Högläsning. Bearbetning av ord och begrepp. Enskild och gemensam läsning av textstycke. Enskild frågeuppgift. Textsamtal och diskussioner.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrumsarbete i helklass och enskilt.

Följande material och tekniker används: Bilderbok, bild och text.

 

Uppgifter

 • Textanalys och bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Skolverkets bedömningsstöd - läsutveckling åk 1-3

Avstämning åk 1
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning åk 2
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning åk 3
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.