Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för modersmål - kantonesiska årskurs 0-3

Skapad 2018-02-26 06:01 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att : 1.formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2.använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 3.anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 4.urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 5. reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

1.Innehåll i undervisningen inkl. centralt innehåll

     Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

     Tala, lyssna och samtala

 • Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

     Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

     Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Kultur, samhälle, traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. 
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

2. Vad skall vi göra? (konkretisering)

    Vi ska lära oss kantonesiska uttal.

     - vi ska arbeta med olika tema liksom siffror, djur, färger, kroppsdelar, känslor, familj- och släktträd, lite om kultur och etik, årstider, vädret, frukt, natur, några större kinesiska högtider…

     Vi ska lära oss att läsa och skriva kinesiska tecken.

     - läsa och skriva enkla kinesiska tecken. (Elever ska veta om hur kinesiska tecken uppbyggs och skrivs i rätt ordning.)

     - läsa och skriva fraser.

     - läsa och skriva enkla korta meningar.

     - lära sig att skriva enkla och korta texter vid olika tema både för hand och på dator.

 

3. Elevinflytande

    Eleverna har inflytande över arbetsområdet och hur de är med vid utvärderingen?

    - Elever ska vara med att diskutera och bestämma vilken tema vi ska jobba med först.

    - Elever ska vara med att diskutera och bestämma vilka ord är viktiga i olika tema, vilka ord vi kommer att enbart lära oss läsa, medan andra ord vi måste kunna skriva.

4. Bedömning

    De kunskaper och förmågor du som elev skall kunna visa och på vilket sätt du skall kunna visa det.

    - ska kunna uttala.

    - ska kunna ljuda och skilja de nio olika betoningar.

    - ska kunna läsa ett kinesiskt ord med hjälp av alfabet.

    - kan läsa och förstå innehållet i elevnära texter samt kunna återberätta texten.

    - ska kunna delta i enklare samtal, t.ex. att ställa och svara på frågor.

    - ska kunna rita eller måla figurer av den saga som lärare berättar och återberätta den.  

    - ska kunna berätta om vissa händelser i vardagen.

    - ska kunna namnge saker som berör elevens vardag, t.ex. kroppsdelar, färger och djur…

    - ska kunna skriva enkla ord, t.ex. vid glos förhör.

    - ska kunna fylla i det rätta ordet som fattas i en mening.

    - ska kunna göra sammansatta ord när du fått ett enstaka ord. (muntligt och skriftligt)

    - ska kunna göra en mening av ett bestämt ord eller ett bestämt sammansatta ord. (muntligt och skriftligt)

    - ska kunna skriva enkla och korta texter vid olika tema både för hand och på dator.

     

 6. Dokumentation och analys

    Hur har det gått? Har målen uppfyllts? Fördelar? Nackdelar? Vad skall man tänka på inför nästa planering?
    Förslag till förändring

Matriser

Ml
Pedagogisk planering för modersmål - kantonesiska årskurs 0-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3)
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6)
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9)
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14)
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15)
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.
Du känner till skrivteckens form och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur till en viss nivå.
Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur effektivt. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare.
Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag.
Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag.
Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra.
Du märker struktur i korta fraser och meningar.
Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Du börjar använda adjektiv.
Du börjar använda adverb.
Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig.
Kultur och samhälle
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas. Du känner till ursprungslandet flagga. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. Du sjunger enkla sånger på modersmålet. Du känner igen sitt ursprungsland i en kartbok.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du känner igen ursprungslandets nationella sång. Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: