Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under frihetstiden och den gustavianska tiden

Skapad 2018-02-26 13:48 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Historia Svenska
Tänk om man hade en tidsmaskin och kunde åka bakåt i tiden! Då kunde vi vara med och uppleva forntiden, vikingatiden och medeltiden på riktigt. Eller vara med vid Gustav Vasas kröning för att senare fara vidare till 1600-talet och se Sverige som stormakt. På 1700-talet kunde vi ta värvning på Ostindiska kompaniets fartyg och på 1800-talet se hur fabriker växte fram i samma takt som människorna flyttade in till städerna. Nu har vi tyvärr ingen tidsmaskin...men vi har ett fantastiskt spännande tema framför oss som tar oss ut på en annan sorts resa.

Innehåll

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Begreppsmaskinen och Kahoot för att träna aktuella ord och begrepp.
 • Du kommer enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer om aktuellt arbetsområde.
 • Du kommer att i samband med läsning av olika texter få svara på frågor samt delta i samtal kring det du läser för att upptäcka och beskriva samband mellan betydelsefulla personer, händelser och skeenden.
 • Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser av olika historiska händelser, fundera över begreppen tolkning och källor samt beskriva förändringar.
 • Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, stödmallar och ord/begreppslistor).
 • Skriva en biografi om en känd person från 17-1800 talet

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Visa på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och då motivera ditt resonemang med hänvisningar till det förflutna.
 • Använda historiskt källmaterial och resonera om källornas användbarhet.
 • Tolka och visa på spår av historien i vår tid.
 • Resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor i historia och svenska genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera svar på frågeställningar samt delta i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Sammanfatta filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: