Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsgrupper. Historia, kultur och religion

Skapad 2018-02-27 09:11 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Del 1: hur styrs Sverige? Del 2: Studier av några av världens erkända minoritetsgrupper. T.ex. samer, inuiter. hur har dessa gruppers liv sett ut och hur lever de idag, gällande, kultur och religion.
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap Historia SO (år 1-3) Religionskunskap Geografi
Vi ska studera fem minoritetsgrupper i världen, samer, inuiter, masaier, aboriginer, indianer. Hur har deras historia sett ut samt hur lever de idag gällande kultur och religion. Vi ser på film om dessa grupper och diskuterar innehållet. Vi jämföra våran egen kulturell bakgrund och hur den påverka vårt liv.

Innehåll

SYFTE

Varför ska vi studera minoritetsgrupper?
Lgr11, läroplanen tar t.ex. upp att vi ska reflektera om vår egen samt andras människors identitet. Vilka är vi? vem är Du? hur har vi påverkat varandra? mänskliga rättigheter och allas lika värden är också ett viktigt syfte.  

GENOMFÖRANDE

Hur ska vi arbeta?

Först och främst kommer vi ha lärarledda genomgångar där huvuddragen inom varje minoritetsgrupp presenteras. Därefter kommer ett moment med eget arbete. kunskapen fördjupas genom fakta och frågeställningar samt gruppdiskussioner.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Re Sh SO Ge
Generell matris SO-ämnen.

Förmågor:

1
2
3
Faktaförståelse
(GE,HI,RE,SH)
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Sh
Grundläggande kunskaper om: GE: samspelet mellan människa och natur, HI: historiska förhållanden och gestalter, RE: religioner och hur dessa utövas, SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. ___________________ Du redogör för central fakta och gör enklare förklaringar. Du kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Goda kunskaper om: GE: samspelet mellan människa och natur, HI: historiska förhållanden och gestalter, RE: religioner och hur dessa utövas, SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. ___________________ Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet men också med urval av detaljer. Du använder dina kunskaper även i fler sammanhang.
Mycket goda kunskaper om: GE: samspelet mellan människa och natur, HI: historiska förhållanden och gestalter, RE: religioner och hur dessa utövas, SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. ___________________ Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet. Du är tydlig i ditt urval av detaljer. Du använder dig av kunskapen även i andra sammanhang.
Begreppsförståelse
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Sh
Kan i huvudsak använda sig av begrepp inom områden: GE: geografiska begrepp och modeller, HI: historiska begrepp, RE: centrala tankegångar och urkunder inom religioner, etiska modeller, SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. ___________________ Du redogör för begrepp i rätt sammanhang
Kan relativt ändamålsenligt använda sig av begrepp inom områden: GE: geografiska begrepp och modeller, HI: historiska begrepp, RE: centrala tankegångar och urkunder inom religioner, etiska modeller, SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. ___________________ Du använder begreppen för att beskriva och förklara och gör det i rätt sammanhang.
Kan ändamålsenligt och effektivt använda sig av begrepp inom områden: GE: geografiska begrepp och modeller, HI: historiska begrepp, RE: centrala tankegångar och urkunder inom religioner, etiska modeller, SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. ___________________ Du är medveten om begreppens innebörd och kan koppla dem till varandra. Du använder begreppen i olika och nya sammanhang.
Resonemang (Analys)
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Ge
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Re
 • Sh
 • Sh
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om: orsaker och konsekvenser av; GE: klimat, befolkningsfördelning, migration, klimatförändringar, handel, kommunikation, HI: utvecklingslinjer, RE: levnadsvillkor, livsfrågor, identiteter. SH: samhällsförändringar, ___________________ Du beskriver orsaker till händelser och skeenden. Du redogör för konsekvenser.
Relativt väl utvecklade resonemang om: orsaker och konsekvenser av; GE: klimat, befolkningsfördelning, migration, klimatförändringar, handel, kommunikation, HI: utvecklingslinjer, RE: levnadsvillkor, livsfrågor, identiteter. SH: samhällsförändringar, ___________________ Du beskriver och förklarar orsaker till händelser och skeenden. Du förklarar konsekvenserna.
Välutvecklade och nyanserade resonemang om: orsaker och konsekvenser av; GE: klimat, befolkningsfördelning, migration, klimatförändringar, handel, kommunikation, HI: utvecklingslinjer, RE: levnadsvillkor, livsfrågor, identiteter. SH: samhällsförändringar, ___________________ Du beskriver och förklarar orsaker och konsekvenser. Du analyserar helheten och föreslår tänkbara lösningar.
Resonemang (Samband)
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Ge
 • Hi
 • Hi
 • Re
 • Sh
 • Sh
Enkla samband mellan: tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. ___________________ Du beskriver samband mellan händelser och skeenden.
Förhållandevis komplexa samband mellan: tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. ___________________ Du beskriver och förklarar mer ingående samband mellan händelser och skeenden.
Komplexa samband om: mellan tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. ___________________ Du visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden. Du visar på förståelse för helheten.
Resonemang (Perspektiv)
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Ge
 • Ge
 • Hi
 • Hi
 • Re
 • Re
 • Re
 • Sh
 • Sh
 • Sh
Ger enkla exempel på: GE: från olika delar av världen, HI: människors värderingar och villkor påverkas av den tid de lever i, RE: likheter och skillnader mellan/inom religioner, SH: samhälleliga frågor, mänskliga rättigheter kränks. ___________________ Du växlar i viss utsträckning mellan olika perspektiv.
Ger förhållandevis komplexa exempel på: GE: från olika delar av världen, HI: människors värderingar och villkor påverkas av den tid de lever i, RE: likheter och skillnader mellan/inom religioner, SH: samhälleliga frågor, mänskliga rättigheter kränks. ___________________ Du växlar i förhållandevis stor utsträckning mellan olika perspektiv.
Ger komplexa exempel på: GE: från olika delar av världen, HI: människors värderingar och villkor påverkas av den tid de lever i, RE: likheter och skillnader mellan/inom religioner, SH: samhälleliga frågor, mänskliga rättigheter kränks. ___________________ Du växlar i stor utsträckning mellan olika perspektiv.
Resonemang (Ställningstagande)
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Re
 • Sh
 • Sh
Kan på ett enkelt sätt: GE: ge förslag på lösningar på klimatfrågor, HI: fortsätta historiska utvecklingslinjer i framtiden. Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om: RE: moraliska frågeställningar, SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. ___________________ Du gör jämförelser och kan dra egna slutsatser. Du tolkar och värderar information på ett enkelt sätt.
Kan på ett förhållandevis komplext sätt: GE: ge förslag på lösningar på klimatfrågor, HI: fortsätta historiska utvecklingslinjer i framtiden. Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om: RE: moraliska frågeställningar, SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. ___________________ Du gör jämförelser och drar egna slutsatser. Du kan identifiera argument som grundas på fakta eller på känslor. Du tolkar och värderar information genom att förklara och beskriva.
Kan på ett komplext sätt: GE: ge förslag på lösningar på klimatfrågor, HI: fortsätta historiska utvecklingslinjer i framtiden. Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om: RE: moraliska frågeställningar, SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. ___________________ Du gör jämförelser och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, argument och erfarenheter. Du kan skilja på argument som grundas på fakta, erfarenhet och känslor. Du tolkar och värderar genom att visa förmåga att ifrågasätta egna och andras argument.
Källkritik
(RE, SH, HI)
 • Hi
 • Re
 • Sh
Kan på ett huvudsak fungerande sätt diskutera olika typer av källor: HI: historiska källors trovärdighet och relevans, RE: religiösa källors relevans och trovärdighet, SH: samhällsvetenskapliga källors trovärdighet och relevans. ___________________ Du redogör för källorna och berättar kort om källornas trovärdighet och relevans.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt diskutera olika typer av källor: HI: historiska källors trovärdighet och relevans, RE: religiösa källors relevans och trovärdighet, SH: samhällsvetenskapliga källors trovärdighet och relevans. ___________________ Du förklarar valet av källor och resonerar kring trovärdighet och relevans.
Kan på ett väl fungerande sätt diskutera olika typer av källor: HI: historiska källors trovärdighet och relevans, RE: religiösa källors relevans och trovärdighet, SH: samhällsvetenskapliga källors trovärdighet och relevans. ___________________ Du förklarar valet av källor och förklarar mer utförligt om trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: