Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering somaliska VT 2018

Skapad 2018-02-27 11:29 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Pedagogisk planering för V 2- v 10
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering mellan VT 2018 för elever som läser somaliska som modersmål 9

Innehåll

Arbetsområde

Skriva, prata, läsa och kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 du ska träna på uttal, betoning.
du ska lära  dig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texterna. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
Att kunna reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att skriva olika typer enkla texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag: recension och rapport.
Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i  somaliska. 
Att kunna producera något som kopplar till  somaliska kultur, och sen kunna visa och berätta om sina tankar och idéer som ligger bakom dessa.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

Nyheter och media:  
Skönlitteratur:  
Faktatexter: 
Berättande texter: 
Recensioner till nyheter och skönlitteratur. Skriva egna nyheter med instruktionen
Presentation
Att lära sig att använda en lexikon.


Arbetsmetoder:

Läsa och förstå gamla berättelser, berättande texter, faktatexter, skönlitteratur och nyheterna.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna och att göra kopplingar till sig själv och vår värld.   
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation.
Att prova slå upp ett ord i en lexikon.
Gå genom strukturerna av nyheter och prova att skriva ett eget reportaget som journalist. 
Att skriva recension med de sex frågornas metod, och en berättande text med olika sinnen: lukt, syn, känsel, smak och ljud.

Eleven har uppnått målen när...

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. (presentation)
När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.. 
När du visar förståelse av de gamla berättelserna, fakta texter, berättande texter och skönlitteratur och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du visar förståelse för nyheters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp, och kan producera en egen. 
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: