👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering multiplikation och division

Skapad 2018-02-27 14:38 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Matematik
Genom att använda multiplikation och division och förstå sambandet sinsemellan kommer du att kunna lösa matematiska problem, se samband och göra beräkningar som hjälper dig i din vardag.

Innehåll

Syfte

 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Förväntat resultat (kunskapskrav)

 

Eleverna får en bedömningsmatris som är anpassad till deras nivå och det här kunskapsområdet.

 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

 

 

Viktiga ord och begrepp

multiplicera, multiplikation, produkt, faktor, dividera, division, täljare, nämnare, kvot, rest, talsortsräkning

 

Undervisning/arbetsformer

 

För att ge eleverna förutsättningar att komma ihåg/memorera multiplikationstabeller så kommer vi börja varje mattelektion med fem minuters tabellträning. Vi följer en metod som heter "Multiplikationstabellen på fem veckor ".

Vi arbetar med:

tabellträning 1-10ans tabell

multiplikation och division med tiotal, hundratal och tusental,

talsortsräkning i division och multiplikation

algoritmer då man multiplicerar. 

Kort division, med rest. 

Genomgångar sker både via korta instruerande filmer (från Bingel) och korta genomgångar i helklass.Vi använder oss av EPA (först tänker eleven, sedan två elever tillsammans och därefter i helklass). Vi kommer använda oss av exitbiljetter och tillsammans skapa lärandemål för lektionen.

Läromedel som vi använder är "Koll på matematik kapitel 9" 4B samt utvalda delar av "Mera rustakammaren 4A, 4B, 5A och 5B)

 

Tidsåtgång

 

Vi ska arbeta med området i 6 veckor. Om 4 veckor gör eleverna ett förprov i par där eleverna konstruerar egna provfrågor som de sedan besvarar. De här frågorna ligger till grund för hur den resterande delen av undervisningen ska planeras.

 

Examinationsuppgifter (Bedömningsuppgifter/ redovisningsuppgifter)

 

Inför arbetsområdet går vi igenom vad eleverna förväntas lära sig och efter förprovet så kommer eleverna göra en självuppskattning i bedömningsmatrisen.

Eleverna bedöms utifrån delaktighet under genomgångar, hur man arbetar i par, gruppövningar eller eget arbete. Frågorna som eleverna parvis konstruerat används som EPA-frågor under lektionerna de avslutande två veckorna. Därefter avslutas arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Resultaten kommer läggas in på Unikum inom två veckor efter det skriftliga provet. Återkoppling sker individuellt efter provet, där vi tittar på bedömningen av provet, elevens egen självuppskattning samt lärarens iakttagelser och tankar kring var eleven befinner sig kunskapsmässigt i relation till bedömningsmatrisen.

 

Matriser

Ma
Förväntat resultat multiplikation/division

På väg mot godkänd
Godkänd nivå
Mer än godkänd
Jag räknar
mult. tabellerna. 1 - 10
Osäker
Ganska Säker
Säker
Jag löser
Jag löser textuppgifter av den här typen: 3 personer kan inte dela på tio godisar. Då blir det en godis över. Rest är 1 godis.
Osäker.
Ganska Säker
Säker
Jag räknar ut hur man
Multiplicerar 600 med 9
Osäker
Ganska Säker
Säker
Jag räknar ut hur man
löser 4 x 723
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag räknar ut hur man
Löser textuppgifter av den här typen: Kevins skateboard kostar 480 kr. Hur mycket kostar 3 likadana skateboards tillsammans?
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag löser
textuppgifter av den här typen: Cecilias äpple väger 196 gram. Äpplet skärs upp i fyra lika stora bitar. Hur mycket väger varje bit?
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag vet hur man kan
räkna ut 147 / 7
Osäker
Ganska säker
Säker