Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Fattigdom8a2 vt18

Skapad 2018-03-01 09:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi

Innehåll

Bedömningens inriktning

- Jag kommer bedöma din förmåga att använda begrepp som är viktiga för området. Här tittar jag både på omfattningen(vilka begrepp som används) och precision (att du använder begreppen i rätt sammanhang och att betydelsen framgår). Exempel på begrepp: befolkningsökning, utbildning, födelsetal, jämställdhet etc. 

- Jag kommer bedöma din förmåga att undersöka och förklara orsaker till fattigdom. Här gäller det att förklara hur fattigdomsfrågan hänger ihop med faktorer som befolkning, utbildning, klimat, handel. Att förklara komplexa samband handlar om att gå på djupet och förklara hur flera olika faktorer kan ligga bakom fattigdom, inte bara det som ses på ytan. Det är även viktigt att underbygga sina resonemang, och använda den fakta och de teorier som vi har arbetat med. För högre nivåer krävs det att man underbygger i flera led.  

När du resonerar kring hållbarhetsfrågor, ska du föreslå underbyggda lösningar på fattigdomsproblemen och väga in konsekvenser för människa, samhälle och natur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9

Matriser

Sh Ge
Fattigdom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Din förmåga att använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet. Jag tittar på precision och bredd. (Ge)
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och förklara orsaker till fattigdom
Här tittar jag på hur väl du förklarar samband mellan olika faktorer. (Ge/Sh)
Du kan undersöka fattigdomsfrågan ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka fattigdomsfrågan ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka fattigdomsfrågan ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Hållbarhetsfrågor
Här bedömer jag din förmåga att resonera kring lösningar på fattigdomsproblemen och hållbarhetsfrågor. (Ge)
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in..
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in..
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: