Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism

Skapad 2018-03-01 10:18 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Vi kommer utifrån undersökningar av statisk elektricitet via atomens uppbyggnad att lära begreppen ström, spänning, resistans och magnetism. Under lektionerna varvas teori med praktik och eleverna kommer på ett praktiskt sätt bekanta sig med ström, spänning och magnetism.

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Du ska kunna beskriva magnetismens och elektricitetens upptäckt och vilken betydelse de har fått för människans levnadsvillkor.
 • Du ska kunna förklara hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och i samhället.
 • Du ska kunna beskriva sambandet mellan magnetism och elektricitet.
 • Du ska kunna förklara och använda utvalda begrepp inom magnetism och elektricitet
 • Du ska kunna ge exempel på tekniska lösningar i vardagen, där elektricitet används.
 • Du ska kunna skissa på enkel modell av en ficklampa, och tillverka en enkel modell.
 • Du ska genomföra dina undersökningar på ett, säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Du ska kunna dokumentera ditt arbete med text, bild och tabeller.
 • Du ska kunna planera dina undersökningar.

Begrepp

 • magnet
 • magnetfält
 • poler
 • nordpol
 • sydpol
 • magnetit
 • permanentmagnet
 • tillfällig magnet
 • attrahera
 • repellera
 • jordensmagnetfält
 • kompass
 • elktricitet
 • statisk elektricitet
 • åska
 • urladdning
 • elektrisk ström
 • batteri
 • minuspol
 • pluspol
 • atom
 • atomkärna
 • elektron
 • elektriskt laddad
 • volt
 • strömkrets
 • öppen strömkrets
 • sluten strömkrets
 • ledare
 • isolator
 • säkring/propp
 • överbelsatning
 • metall

 

Arbetssätt 

I undervisningen kommer du att:

 • titta på filmer och klipp
 • läsa i läromedlet boken om fysik och kemi
 • undersöka magneters egenskaper.
 • jobba laborativt utifrån enkla planeringar.
 • träna på att dokumentera dina undersökningar.
 • göra enkla kopplingar med lampor och strömbrytare.
 • undersöka vilka ämnen som leder ström och vilka som är magnetiska
 • undersöka hur elektricitet och magnetism kan samverka. 

 

Du kommer att:

 • lyssna och delta på genomgångar
 • diskutera och samtal
 • delta aktivt vid laborationer och följa instruktionerna nogrannt
 • dokumentera vid laborationer
 • arbetat aktivt och ta eget ansvar

l

IKT i undervisningen sker genom: filmer, klipp, presentationer i olika former 

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • välja redovisningsform
 • dela med sig av tankesätt och egna erfarenheter
 • exit ticket

Så kommer du få visa din kunskap 

Formativ bedömning

 • exit ticket
 • muntlig feedback

 

Summativ bedömning

 • exit ticket
 • laborationsrapporter
 • skriftligt prov

Bedömning

Vad som skall bedömas i ditt arbete och hur du ska visa sin kunskap:

 • Hur du genomför och planerar en undersökning utifrån enkla instruktioner.
 • Hur du använder utrustningen för laborationer på ett säkert och riktigt sätt.
 • Din dokumentation av dina undersökningar med texter, bilder och tabeller.
 • Hur du deltar i diskussioner om magneter/elektriska kretsar och dess egenskaper.
 • Hur du beskriver upptäckten av magnetism/elektriciteten och hur det har påverkat utvecklingen i samhället.

Du kommer att få visa dina dokumentationer i din NO-bok och skriva rapport på vissa laborationer. Du kommer att få läsa på dina anteckningar och visa vad du lärt dig i ett skriftligt prov. Du kommer att få visa att du förstår genom din aktivitet i diskussioner i par, grupp eller helklass och hur du delar med dig av din kunskap till andra. Du deltar aktivt under laborationer, reflekterar och drar slutsatser av ditt resultat och använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.

I tekniken kommer du, tillsammans med din labbpartner, tillverka en enkel ficklampa. Arbetet ska dokumenteras i NO-boken, med både skiss och text.

 

Uppgifter

 • Diagnos elektricitet

 • laborationsrapport -elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
No 5-6

Granska och motivera

På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk,ekologisk hållbarhet, energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som ...
-till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
-för diskussionerna framåt
-för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Undersökningar

På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan genomföra fältstudier och enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det ... går att arbeta systematiskt utifrån.
bidra till att formulera
formulerar efter någon bearbetning
formulerar
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och... sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ... resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ... som kan förbättra undersökningen.
enkla bidrar till att ge förslag
utvecklade förslag som efter någon bearbetning
välutvecklade ger förslag
Dessutom gör eleven ... dokumentationer av sina undersökningar i text och bild..
enkla
utvecklade
välutvecklade

Kunskaper Fy

På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har ... kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ... dessa med … användning av fysikens begrepp.
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visa på enkla samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på enkla samband inom och något gemensamt drag god
I ... underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: