Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrelseskick, demokratiska processer, etik och moral åk 7 vt 18

Skapad 2018-03-01 10:45 i Ljungviksskolan Lerum
En PP och matris över undervisning och bedömning av demokratiska värden och processer, samhällsfrågor, samhällssturkturer och begreppslig förmåga.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap
Till hösten är det dags för skolval. Vad röstar man på? Vad betyder val på lokal, regional, nationell nivå? Vilka uppgifter har riksdag och regering? Vad är direkt demokrati och representativ demokrati? Hur fattas beslut på olika nivåer?

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

- reflektera över hur det svenska samhället styrs och förändras genom politiska val.
- kritiskt granska samhällsfrågor som påverkar både dig och samhället.
- använda dig av viktiga begrepp som; riksdag, regering, demokrati, diktatur, parlamentarism, politik osv.
- ta ställning och argumentera för din åsikt i olika samhällsfrågor.
- reflektera över för och nackdelar med beslutsprocessen.
- resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

I det här området kommer du att lära dig om:
-
skyldigheter och rättigheter i ett demokratiskt samhälle.
- vem som har laglig rätt att rösta i Sverige och varför man röstar som man gör.
- hur Sverige styrs och bakgrunden till vårt styrelseskick.
- makt, inflytande, jämlikhet och jämställdhet i vårt samhälle.
- riksdagens, regeringens, landstingets och kommunens olika uppdrag och vilka beslut som fattas var.
- några olika sätt att styra i världen.
- hur du kan påverka ett beslut i skolan och i samhället.
- den demokratiska processen.
- moraliska dilemman och värderingar som du ställs inför
- olika etiska begrepp och modeller 

Undervisning/Metoder

I det här området kommer vi att arbeta utifrån flera undervisningsmetoder

* Föreläsningar
* Filmer
* Debatt om en aktuell samhällsfråga
* Gruppdiskussioner  
* Eget arbete och enskild debattartikel om ett moraliskt dilemma.
* Partidebatt mellan de kommunala riksdagspartierna

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas:

* skriftlig redovisning av ditt moraliska dilemma
* i diskussioner/debatter och reflektioner både i grupp och i helklass.
* hur du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
* hur du analyserar utifrån orsaker/konsekevenser, gör jämförelser, ser likheter/skillnader och debatterar samhällsfrågor och moraliska dilemman utifrån olika perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Re Sh
Matris; Samhällskunskap och religion vt 18

Samhällsstrukturer

Här bedöms din: * Förmåga att undersöka hur olika strukturer är uppbyggda och fungerar. * Förmåga att beskriva samband mellan och inom olika samhällsstrukturer. * Förmåga att använda begrepp, modeller, samband och perspektiv inom och mellan olika samhällsstrukturer.
E
C
A
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om olika styrelsesätt i Sverige och i världen. Exempelvis; demokrati/diktatur/republik
Du har goda kunskaper om olika styrelsesätt i Sverige och i världen. Exempelvis; demokrati/diktatur/republik
Du har mycket goda kunskaper om olika styrelsesätt i Sverige och i världen. Exempelvis; demokrati/diktatur/republik
Kommunikativ/analysförmågan
De perspektiv/samband du bedöms utifrån är: - ekonomiskt - socialt - medialt -rättsligt
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar detta genom att undersöka hur politiska sturkturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver då enkla samband utifrån något perspektiv inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar detta genom att undersöka hur politiska sturkturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver då förhållandevis komplexa samband utifrån flera perspektiv inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar detta genom att undersöka hur politiska sturkturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver då komplexa samband utifrån flera perspektiv inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Viktiga begrepp

* Förmåga att använda dig av viktiga begrepp i dina beskrivningar av olika samhällsstrukturer. riksdag, regering, kommun, landsting, kommunfullmäktige, politik, ideologi, budget, proposition, motion, utskott, kammare, åsikt, demokrati, diktatur, republik, monarki, välfärd, aktör, representativ demokrati, direkt demokrati
E
C
A
Begreppslig förmåga
Här bedöms hur väl du använder viktiga ord/begrepp när du diskuterar, resonerar, analyserar och redovisar.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder dig av få viktiga ord/begrepp såsom parlamentarism, välfärd, demokrati, riksdag, regering osv. i dina diskussioner. På ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av flera viktiga ord/begrepp såsom parlamentarism, välfärd, demokrati, riksdag, regering osv. i dina diskussioner. På ett fungerande sätt.
Du använder dig av många viktiga ord/begrepp såsom parlamentarism, välfärd, demokrati, riksdag, regering osv. i dina diskussioner. På ett välfungerande sätt

Samhällfrågor

Här bedöms din: * Förmågan att undersöka olika samhällsfrågor. * Förmågan att värdera och uttrycka olika ståndpunkter i samhällsfrågor. * Förmågan att växla mellan olika perpsektiv i ditt resonemang om olika samhällsfrågor.
E
C
A
Kommunikativ/anlaysförmåga
Hur väl du jämför, ser samband och resonerar i olika samhällsfrågor.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan undersöka samhällsfrågor från olika perspektiv med enkla samband och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor från olika perspektiv med flera samband och realtivt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor från olika perspektiv med många samband och väl underbyggda resonemang.
Kommunikativ förmåga
Hur väl du argumenterar och uttrycker dina åsikter i olika samhällsfrågor.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har någon åsikt, tanke och ståndpunkt i någon samhällsfråga. Du för fram dina ståndpunkter med till viss del underbyggda argument. Du kan till viss del växla din argumentation mellan olika perspektiv.
Du har flera åsikter, tankar och ståndpunkter i några samhällsfrågor. Du för fram dina ståndpunkter med relativt väl underbyggda argument. Du kan på ett fungerande sätt växla din argumentation mellan olika perspektiv.
Du har många åsikter, tankar och ståndpunkter i några samhällsfrågor. Du för fram dina ståndpunkter med väl underbyggda argument. Du kan på ett välfungerande sätt växla din argumentation mellan olika perspektiv.

Demokrati

Här bedöms din: * Kunskap om demokratiska värden och processer. * Förmågan att resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter. * Förmågan att resonera om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
E
C
A
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om betydelsen av demokratiska värden och processer.
Du har goda kunskaper om betydelsen av demokratiska värden och processer.
Du har mycket goda kunskaper om betydelsen av demokratiska värden och processer.
Analysförmåga
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du för enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Du för utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Du för välutvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.

Religion - Etik och moral

Här bedöms din: * Förmåga att resonera och argumentera i olika moraliska och etiska dilemman/frågeställningar. * Förmåga att använda etiska begrepp och modeller i diskussioner.
E
C
A
Kommunikativförmåga
Hur väl du argumenterar och resonerar i olika moraliska frågeställningar.
Du har någon åsikt, tanke för eller emot i etiska och moraliska frågor. Du för fram dina tankar med till viss del underbyggda resonemang.
Du har flera åsikter, tankar för eller emot i etiska och moraliska frågor. Du för fram dina tankar med relativt väl underbyggda resonemang.
Du har flera åsikter, tankar för eller emot i etiska och moraliska frågor. Du för fram dina tankar med väl underbyggda resonemang.
Begrepp och modeller
Hur väl du använder dig av de etiska modellerna Konsekvensetik, Regeletik/sinnelagsetik, Pliktetik i diskussioner.
Du använder dig av etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av etiska begrepp och modeller på ett relativt fungerande sätt.
Du använder dig av etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: