Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationer

Skapad 2018-03-01 20:10 i Kastanjen Örebro
Förskola
Relationer i förskolan. Vänskap, konflikthantering, känslor, kommunikation.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

 

I förskolan är vi många personer som skapar relationer till varandra. Både barn och vuxna. Goda relationer anser vi är en förutsättning för att kunna känna trygghet och tillit i sitt livslånga lärande.

 

Vilka rättigheter har vi i våra relationer? Vad är viktigt i relationer? Finns det några grundpelare i goda relationer? Hur kommunicerar vi med varandra och vad gör det för våra relationer? Känslor kan styra hur våra relationer ser ut under dagen. Därför anser vi att det är av stor vikt vi samtalar om olika typer av känslor. Vad en känner just nu kan avgöra vad en är upplagd för i leken. Är en trött vill en kanske leka ifred för en stund. 

 

 

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 

Vi vill att barnen ska bli uppmärksamma på sina egna rättigheter men också sina kompisars rättigheter.

 

Vi vill att barnen ska få:

 

* uppleva en vi-känsla.

 

* känna en glädje och gemenskap.

 

* känna att de får vara den de är och att alla visar hänsyn till varandra.

 

* få kunskap om våra olika känslor som styr vår sinnesstämning. 

 

* uppleva känslan att bli lyssnad på.

 

* känna att en kan säga ifrån när något inte känns bra.  

 

 

 

 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 

Vi kommer att leka gruppstärkande lekar och ha aktiviteter för att bl.a. skapa och stärka en vi-känsla.

Vi kommer att leka samarbetslekar som t.ex. hela havet stormar, där det går ut på att samarbeta så alla får plats i en rockring.

Vi kommer att genomföra en övning som handlar om Ja och nej- signaler- en övning som handlar om att lyssna på varandra, både genom att höra och att kunna se med hjälp av kroppsspråk. Vi kommer att leka olika lekar för att träna på turtagning, t.ex. 123, rött ljus. 

Vi kommer att få titta på olika bilder som speglar våra olika känslor: glad, ledsen, trött, arg, rädd

Vi kommer att använda våra egna kort och sätta under en känsla som stämmer in på en själv just då. 

Vi kommer att spela teater som handlar om känslor. 

Vi kommer skapa "känsloböcker". 

Vi kommer att skapa med hjälp av play-doh deg till olika musikgenrer. 

 

Vi använder oss av sånger, litteratur, rim och ramsor och drama i vår dagliga verksamhet för att bl.a. lyfta vänskap, men också främja språkutvecklingen. Kommunikation är en viktig del i våra relationer. 

 

Vi kommer att samtala kring vänskap och göra en mindmap tillsammans med barnen, vad är vänskap och hur vet vi att vi är en bra vän? vad gör en bra vän?

 

Vi kommer genomföra en vänskapsbingo under en vecka där barnen utifrån sin tidigare mindmap om vänskap får bingo genom att klara olika vänskapsuppdrag.

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar och lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: