Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och naturbruk

Skapad 2018-03-02 17:19 i Victoriaskolan Grundskolor
Arbetsområde: Ekologi, fotosyntes och cellandning Tidsperiod: Vecka 34-38 Läromedel: Spektrum samt andra stenciler, arbetsblad och film. Lärare: Nafisseh Saei (7a)och Helene Larsson (7b)
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi är läran om hur alla levande organismer hänger ihop med varandra och med omgivningen. Naturbruk handlar om hur vi människor använder naturen och vad det får för konsekvenser. Vi använder begrepp från kapitel 4 "Ekologi" och delar av kapitel 5 "Naturbruk och miljö" i Spektrums biologibok samt använder digitala medel som Ugglans NO Ekologi och Quizlet.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall lära dig diskutera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet och naturbruk (förmåga 1). Du ska lära dig göra systematiska undersökningar (förmåga 2). Du ska kunna använda ekologiska begrepp för att förklara biologiska samband (förmåga 3). 

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad ett ekosystem är och ge exempel på olika ekosystem på land och i vatten
 • Veta vad ekosystemtjänster är och kunna förklara deras betydelse
 • Känna till olika ekologiska modeller, som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid
 • Kunna beskriva energiflöden i ekosystem
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol
 • Veta vad biologisk mångfald är
 • Veta vad fotosyntes är och kunna jämföra med cellandning/förbränning
 • Känna till växthuseffekten och några av växthusgaserna
 • Upptäcka samband mellan populationer och resurser i ekosystem
 • Veta vad hållbar utveckling innebär
 • Kunna diskutera vad som kan påverka ett ekosystems bärförmåga
 • Inse människans ansvar för allt levande på jorden och veta vad ett ekologisk fotavtryck är
 • Kunna göra systematiska fältstudier
 • Kunna dokumentera undersökningar
 • Kunna berätta något om hur människan påverkar miljön
 • Kunna beskriva stadsmiljö som ett ekosystem
 • Upptäcka samband mellan naturbruk och miljöskador
 • Kunna ge förslag på hur miljöproblem kan minskas

 

Viktiga begrepp

I ekologi används många begrepp. När du läst kursen ska du känna till följande begrepp:

 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotisk, abiotisk
 • Population, samhälle
 • Biotop
 • Ekologisk nisch
 • Nedbrytare
 • Kretslopp
 • Energiflöde
 • Producent, konsument
 • Näringskedja, näringsväv, näringspyramid
 • Anrikning
 • Stabila och labila ekosystem
 • Hållbar utveckling
 • Ekosystemstjänst
 • Biologisk mångfald
 • Bärförmåga
 • Ekologiska fotavtryck
 • Naturbruk
 • Jordbruksrevolutionen
 • Industriella revolutionen
 • Fossila bränslen
 • Växthuseffekt, växthusgaser, klimatförändring
 • Övergödning
 • Ozonskiktet
 • Miljögifter, miljöfarligt avfall
 • Miljö- och rättvisemärkning

Undervisning

Vi kommer att göra undersökningar och ha genomgångar, arbeta med enskilda uppgifter och gruppuppgifter, se på film samt diskutera aktuell forskning om vår miljö.
Vi kommer att arbeta under ca 5 veckor, vecka 10-15

Bedömning

Utifrån kunskapskraven görs en bedömning.

Bedömningen omfattar skriftliga arbetsuppgifter och den muntliga kommunikationen i klassrummet

(redovisningar och diskussioner) samt undersökningar. 

Redovisningen av din uppnådda förmåga sker i en matris där uppnådda mål markeras.

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsppgift om Digitala hjälpmedel i NO

 • Genvägar till digitala stödverktyg

 • Arbetsuppgift och läxa vecka 12

 • Lämna jorden i 100 år / Ekologiarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi

Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband
Se samband och koppla ihop olika faktorers inverkan på ett eget ekosystem.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förkllarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera.
Resonera kring hur människan påverkar naturen och ge exempel på hållbara åtgärder.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: