👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd på Solen

Skapad 2018-03-04 11:04 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 3
På Solens fritidsråd får du möjlighet att påverka det vi gör på fritids genom att komma med egna önskemål, lyssna och inspireras av andras och vara delaktig i de beslut som tas. Pedagogerna lyfter också aktuella ämnen som rör oss på Solen och som vi gemensamt behöver diskutera och arbeta med.

Innehåll

 

Varför

I fritidshemmets undervisning skall alla elever få möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att vara delaktiga. De skall få möjlighet att pröva sina idéer, tankar och åsikter mot andra. De skall också få möjlighet att prova sina idéer och omsätta dem i handling. i Fritidsrådet tränar vi för att i framtiden bli de aktiva och ansvarstagande individer att demokratiskt samhälle behöver.

 

Arbetssätt

Vi kommer att genomföra fritidsråd ojämna onsdagar efter mellanmålet, 14.30-15.00. Eleverna på Solen är vid dessa tillfällen indelade i tre grupper med en pedagog som samtalsledare. Grupperna kommer att se likadana ut under vårterminen. 

Innehållet i samtalen kommer att variera men det är elevnära frågor/ämnen som lyfts. Här har alla elever möjlighet att komma med önskemål tex gällande aktiviteter eller inköp men också lyfta dilemman eller ge tips och goda råd. 

De planeringar som görs av oss pedagoger inför ett arbetsområde kommer att presenteras på fritidsrådet. När vi avslutat ett arbetsområde kommer vi i fritidsrådet att utvärdera det vi arbetat med.

När vi avslutat ett arbetsområde kommer vi också att utvärdera det på fritidsrådet.

Vi pedagoger kommer att lyfta ämnen som vi anser aktuella för elevgruppen. 

 

Vad ska vi lära? (konkretiserat kunskapskrav)

 Du kommer att få träna dig på att lyssna och framföra din åsikt. Du kommer att träna dig i demokratiska principer såsom majoritetsbeslut och ställningstagande. Du kommer att få möjlighet att påverka genom att lägga fram egna förslag och ta ställning till andras. Du kommer att få reflektera över ditt eget och andras lärande.

Elevinflytande

Elevens inflytande och ansvar över sin utbildning ökar i takt med ålder och mognad. I fritidsrådet får alla elever på Solen möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och struktur genom att direkt lyfta frågor eller genom att lämna förslag i vår förslagslåda. Eleverna kan också lämna förslag och önskemål till oss pedagoger som vi sedan lyfter under fritidsrådet.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Du kommer att träna en mängd förmågor såsom att lyssna, framföra en åsikt, argumentera, ta ställning, kompromissa och följa beslut.

I all undervisning på fritidshemmet kommer du att få möjlighet att utveckla din sociala kompetens, ditt mod och din självkänsla i goda lärmiljöer enligt kommunens vision "Rötter och vingar"

Bedömning/utvärdering (bedömning 1-5, utvärdering för/fri)


Utvärdering av fritidsråden sker regelbundet och bygger på de observationer vi pedagoger gör under aktiviteten men också genom att vi frågar eleverna hur de upplever fritidsråden och sin möjlighet att påverka. Eleverna kommer också att få reflektera över sitt eget lärande tillsammans med oss pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -