Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksförfattare

Skapad 2018-03-04 18:00 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska arbeta med olika författare samt med deras verk.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med olika författare och deras verk.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att jobba med några kända författare. Vi kommer att läsa böcker och skriva fakta om författarna. Vidare kommer vi även att se filmer om författarna och deras verk.
Du kommer att få välja en svensk författare och berätta om en av författarens böcker. Detta arbeta ska sedan redovisas muntligt för klassen med hjälp av ett presentationsprogram.

 

Detta ska vi göra:

Vi ska lära oss:

 • om några kända författare och deras verk
 • att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde bör eleven:

 • Ha kunskaper om några kända författare och deras verk
 • Kunna muntligt redovisa fördjupad kunskap om en vald författare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris i Svenska som andraspråk

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Formulera sig och kommunicera i tal.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningar som innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningar som innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delarmed god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån mottagen respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Välja och använda språkliga strategier.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sv SvA
Bedömningsmatris i Svenska

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Formulera sig och kommunicera i tal
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Formulera sig och kommunicera i tal
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningar som innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningar som innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Söka information från olika källor och värdera dessa
Har ännu ej utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: