Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent - åk8

Skapad 2018-03-05 09:41 i Ärentunaskolan Uppsala
Eleven ska lära sig förstå och använda sig av bråk, procent och statistik.
Grundskola 8 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • förenkla bråk
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • procentform
 • decimalform

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Multiplicera bråk
 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna det hela
 • Beräkna höjningar och sänkningar i procent
 • Jobba med statistik där vi använder oss av olika former av diagram.

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Extra : E- genomgång i grupprummet
 • Enskilt och parvis arbete i matematikboken
 • Redovisnings uppgifter.
 • Individuella stenciler,  (tag själv ur pärmen)
 • Blogg: http://a-stoormen.blogspot.se/
 • Diagnos
 • Prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Tidsplanering

 

Vecka

Sidor i boken samt arbetsblad

Mål

Läxa

9

Grönkurs:

142-144

Blåkurs

156-160

-Jämför storleken på olika bråk, kunna skriva bråk i storleksordning

-Räkna ut ett närmevärde på ett bråk som en sjättedel och kunna avrunda till tex två decimaler.

-Förkorta och förlänga bråk

Att vara klar med betinget och kunna det som står som mål för veckans matte.

10

Grönkurs:

145-147

Blåkurs

156-160

Extra träning på arbetsblad:

5:1, 5:2, 5:3,

Räkna ut procentsatsen

- Jämföra och använda procent

-Procentuell förändring

 

-Kunna räkna ut den procentuella förändringen vid ökning (mer än 100%)

 

Att vara klar med betinget och kunna det som står som mål för veckans matte.

11

Grönkurs:

148-151

Blåkurs

156-160

-Addera och subtrahera bråk

-Multiplicera ett bråk med ett heltal

Arbetsblad:

 5:4, 5:5

12

Rep:

152

Par uppg:

153

Extra träning på arbetsblad: 5:7, 5:8, 5:9

-Multiplicera två bråk

-Kunna förkorta innan du multiplicerar två bråk.

 

Repetitionsuppgift 5

Lämnas fredag vecka 12

13

Extra arbetsblad: 5:10, 5:11

 

 Mål röd kurs sid 173

 

Repetera -inviduell- stencil

Matteprov Onsdag

2 maj

 

Uppgifter

 • Bråk Procent

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Matematik, Skiljeboskolan åk 6-9

Förmågor

Från syftet
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
1
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Löser olika problem på ett delvis fungerande sätt.
Löser olika problem på ett fungerande sätt.
Löser olika problem på ett väl fungerande sätt.
2
Använda matematiska begrepp.
Visar grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Visar goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Visar mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
3
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer och använder delvis fungerande metoder, med viss anpassning som ger ett tillfredställande resultat.
Väljer och använder ändamålsenliga metoder, med ganska god anpassning som ger ett gott resultat.
Väljer och använder effektiva metoder, med god anpassning som ger ett mycket gott resultat.
4
Föra och följa matematiska resonemang
För enkla resonemang och kan till viss del förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt bidrar med annat sätt att lösa problemet.
För utvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge något förslag på annat sätt att lösa problemet.
För välutvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
5
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Använder symboler och matematiska uttrycksformer med viss anpassning till problemet.
Använder symboler och matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till problemet. Framför och bemöter argument som för diskussionen framåt.
Använder symboler och matematiska uttrycksformer med god anpassning till problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: