Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3: De tre världsreligionerna

Skapad 2018-03-05 14:23 i Trönninge skola Varberg
En planering om de tre världsreligionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola F – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)
Arbetsområde: De tre världsreligionerna, kristendomen, judendom och islam (”de Abrahamitiska religionerna”).

Innehåll

SO åk 1-3: De tre världsreligionerna

Syfte:

-        att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

-        eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

-        belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

-        ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

-        ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.

-        ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

-        stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

-        skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

-        att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

-        analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

-        att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

-        att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Genom undervisning i ämnet religionskunskap ska eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

Kommunikativ förmåga

-       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-        resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

 

Analysförmåga

-       analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar, samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

-       analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

-       reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Begreppslig förmåga

-        söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. 

Centralt innehåll, Lgr11

Att leva i närområdet

-        Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

-        Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen

-        Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

-        Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd. 

Arbetsformer

-        EPA (Enskilt, Par och Alla, modeller, genomgångar, formulera sig i tal och skrift, diskussioner, bilder, filmer, läsa texter, dokumentation, ta reda på nyckelord och centrala ords/uttrycks betydelse, samt förklara begrepp för andra. Regelbundna avstämningar och utvärderingar under arbetets gång.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

-        Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

-        Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

-        Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

-        Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

-        Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Uppgifter

  • De tre religionerna

Matriser

Re SO
De tre världsreligionerna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: