Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - åk 3 (av Joel Nygård)

Skapad 2018-03-05 14:28 i von Bahrs skola Uppsala
Arbetet kommer ske över ca 8 lektioner. Under arbetets gång kommer eleverna få se på filmer om de olika tidsperioderna samt arbeta kring filmerna med hjälp av tankekartor. Vi använder oss av en tidslinje, där vi markerar ut de olika perioderna. Eleverna kommer sedan få arbeta med tidsperioderna i grupper. Där kommer de få skriva faktatexter, rita bilder med mera och sätta ihop det till ett collage. Eleverna kommer sedan få redovisa sina arbeten för varandra.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Historia
Temaarbete kring forntiden.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska träna sin förmåga att:

·         Analysera, jämföra samt förstå begrepp

o   Levnadssätt och förhållanden på forntiden

o   Skillnader och likheter mellan de olika tidsperioderna inom forntiden

o   Begrepp inom forntiden

·         Kommunicera och samarbeta

o   Tillsammans i grupp diskutera och arbeta kring en tidsperiod

o   Redovisa arbetet inför klassen

·         Hantera och samla information

o   Samla information från faktaböcker

o   Skriva faktatext samt göra ett utförligt arbete

Undervisning och arbetsformer

Arbetet kommer ske över ca 8 lektioner. Under arbetets gång kommer eleverna få se på filmer om de olika tidsperioderna samt arbeta kring filmerna med hjälp av tankekartor. Vi använder oss av en tidslinje, där vi markerar ut de olika perioderna. Eleverna kommer sedan få arbeta med tidsperioderna i grupper. Där kommer de få skriva faktatexter, rita bilder med mera och sätta ihop det till ett collage. Eleverna kommer sedan få redovisa sina arbeten för varandra.

 

Läroplanen

Centralt innehåll (SO 1-3)

·         Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola

·         Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk

·         Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder

·         Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck

·         Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid

Centralt innehåll (SO 4-6) - framåtsyftande

·         Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern

      Kunskapskrav (historia, åk 3) 

      Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

   

Centralt innehåll (SV 1-3)

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatexter)

·         Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

·         Informationssökning i böcker... för barn

       

      Kunskapskrav (sv, åk 3)

       Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Konkreta mål

Du ska arbeta mot att kunna:

·         Berätta hur människorna levde under forntiden

·         Berätta om skillnader och likheter mellan de olika tidsperioderna inom forntiden (stenålder, järnålder och bronsålder)

·         Samla och använda information tillsammans med din grupp

Bedömning

Vad

·         Elevens förmåga att förklara vad som kännetecknar de olika tidsperioderna

·         Elevens förmåga att organisera tidsperioderna i kronologisk ordning i relation till varandra

·         Elevens förmåga att uppmärksamma likheter och skillnader mellan de olika perioderna, samt mellan forntid och nutid

·         Elevens förmåga att arbeta tillsammans med andra elever i grupp

·         Elevens förmåga att kunna strukturera och skriva en faktatext om en tidsperiod

Hur

·         Formativt på varje lektion genom att kontrollera om eleven hänger med i diskussioner, tar till sig information från filmerna samt tillför något till sin grupp under arbetet

·         Genom redovisningarna vid arbetets slut

·         Genom faktatexterna som grupperna skrivit

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: