Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och normer och värden

Skapad 2018-03-06 08:04 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Arbetet kommer att genomsyras främst av språk och normer och värden.

Innehåll

Bakgrund

Vi har reflekterat över att barnen gärna lyssnar på böcker och är aktiva i diskussioner runt bilder och händelser. Ni vårdnadshavare efterfrågar att vi uppmuntrar barnens intresse för bokstäver och siffror i våra Unikumsamtal. Vi tänker därför att barnen får ta med sig en bok hemifrån som de tycker om. Boken får stanna ett tag på förskolan. Parallellt arbetar vi med vår värdegrund, vilket ni vårdnadshavare också önskat. Vi kommer att läsa böcker från vårt normkreativa bibliotek på Jarlaparken. Andra intressen från barn och vårdnadshavare är att arbeta med matematik, rörelse och att göra utflykter.

Syfte

Syftet är att barnen ska få ta del av kultur, språk, matematik och normkreativaitet. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Barnen får gå på utflykter och ha rörelse på olika sätt. Vi börjar arbeta med demokratibegreppet för att få en förståelse i vad det innebär. 

Målkriterier/Arbetssätt

 • Barnen ska få berätta om sin bok enskilt och i grupp. Vad handlar din bok om? Varför valde du boken? Vad tycker du om i din bok? Det läggs in i varje lärlogg.
 • Vi uppmärksammar svåra ord i böckerna som vi reflekterar över i samband med lässtunderna och i samlingen.
 • Barnen får också möjlighet att skapa och dramatisera utifrån böckerna. 
 • Vi använder spelet Med andra ord för att utveckla förmågan att berätta.
 • I de normkreativa böckerna reflekterar vi tillsammans om innehållet.
 • Vi kommer arbeta med det sociala samspelet med hjälp av musik, skapande och Liten & Tryggmaterialet.
 • Våra värdeord finns med som verktyg; tillsammans, samarbete, fiffig kompis, omtänksam kompis och hjälpsam kompis.
 • Stopp min kropp sången introduceras.
 • Vi arbetar med rörelse på olika sätt inne och ute och på utflykter.
 • Talraden och tiokompisarna är den matematik vi tillför på samlingar och i rutinsituationer.
 • En början till förståelse för demokratibegreppet sker genom reflektioner i de normkreativa böckerna, där allas lika värde  representeras och rätten att få vara den man vill.

Dokumentation/Uppföljning

 • I reflektionsverktyget.
 • I bloggen och i barnens lärloggar.

Vi visar på forskning om ordförrådets betydelse och om hur viktigt det är att läsa för barnen:

Vi hänvisar till artikeln om Ordförrådets betydelse för läsning. Artikeln talar om olika barns förutsättningar att bli litterata och förskolans och skolans viktiga betydelse. Artikeln är skriven av Christina Wiklund på Linköpings Universitet. Hon refererar i artikeln till olika forskningsstudier.

https://liu.se/uv/lararrummet/venue/ordforradets-betydelse-for-lasning?l=sv

Vi hänvisar också till föreläsningen om Ordförrådets betydelse för språkutveckling och läsning av danske professorn Jørgen Frost i specialpedagogik. Han menar att ordförrådet är centralt i språkutvecklingen.

http://www.logopedeniskolan.se/2011/08/ordforradets-betydelse-for.html#!/2011/08/ordforradets-betydelse-for.html

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: