Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, likformighet och kombinatorik

Skapad 2018-03-06 10:53 i Almtunaskolan Uppsala
Hur vet man om en figur är kongurent? Hur vet man om en avbildning är en förstoring eller en förminskning? Varför ska man lära sig en formel när man kan prova och rita? Detta är ett par av de frågor som vi ska försöka hitta lösningar till.
Grundskola 6 Matematik
En planering för området Skala, likformighet och kombinatorik.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

Skala, likformighet och kombinatorik 

Metoder för att beräkna skala samt att kunna beräkna antal möjligheter

Olika problemlösningsmetoder

Göra redovisningar som du själv och andra kan följa

Det här ska du lära dig

 • Begreppet skala
 • Beräkna skalan
 • Tolka och avbilda olika skalor
 • Enhetsbyten
 • Begreppet likformighet
 • Begreppet kongurens
 • Beräkna antalet möjlighet vid två olika grupper
 • Tolka och rita träddiagram
 • Kombinationer inom en grupp
 • Olika lösningsmetoder
 • Göra redovisningar som du själv och andra kan följa

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer arbeta i mindre grupper i olika stationer och ha genomgångar i dessa grupper.

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Eldorado
Vi kommer ha stort fokus på resonemang och kommunikation och arbeta i grupper/ par i vissa moment
Matematikspel och matematikprogram på dator

Begrepp vi kommer arbeta med

 • skala
 • förstora
 • förminska
 • likformighet
 • kongurens
 • kombination
 • träddiagram

Så här kommer dina kunskaper bedömas

 • Fördiagnoser 
 • Delaktighet i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • Exitticket
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala, Likformighet och kombinatorik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
ex. Förstoring och förminskning 1:2 10:1
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i nya sammanhang på ett i väl fungerande sätt.
ex. Likformighet och kongurenta trianglar Växla mellan olika enheter
Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Problemlösnings-förmåga
Ex, Vet vilken strategi som passar till att räkna kombinatorik
Du behöver stöd för att lösa enkla problem
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Metodförmåga
Träddiagram, formel för n st personer
Du behöver stöd att välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom multiplikation och division med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom multiplikation och division med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom multiplikation och division med mycket gott resultat.
Resonemangs-förmåga
Du behöver stöd när du beskriver tillvägagångssätt
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
ex. diskutera omkring likformighet och kongurens
Du behöver stöd i att föra enkla resonemang
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utveclade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med god anpassning till sammanhanget.
ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: