Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hashtag #

Skapad 2018-03-06 10:58 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Betyder yttrandefrihet att man får lov att säga vad man vill? Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? Hur ska en riktigt bra vän vara? De här och många andra frågor kommer vi att diskutera under arbetsområdet Hashtag, med utgångspunkt i TV-serien med samma namn.

Innehåll

Du kommer att ta del av en serie som heter #hashtag och diskutera innehållet med dina klasskamrater. Du kommer också att skriva en reflekterande text om innehållet i filmen men även utifrån de diskussioner ni har haft. 

Du förväntas: 

 • formulera dig och delta i samtal kring innehållet i serien där du ställer frågor, framför åsikter och argumenterar kring innehållet och kopplar detta till tid och orsak
 • formulera dig i skrift genom att skriva en reflekterande text där du sammanfattar innehållet i serien och resonerar kring seriens budskap och kommunikation på sociala medier 

I gruppdiskussionerna kommer ni att ha olika roller att leda, delta och sammanfatta. 

Bedömningen baserar sig främst på den skriftliga slutproduktionen som är en reflekterande/resonerande/argumenterande text kring ämnet sociala medier med serien hashtag i fokus. 

Uppgifter

 • Reflektion #

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Sv 7-9 #hashtag resonerande text - formativ feedback

Innehåll

Formativ feedback Den här matrisen ger feedback kring detaljer i din text så att du ska se vad du kan arbeta vidare med när du skriver den här typen av text. Varje kolumn motsvarar en nivå, som i sig inte motsvarar något betyg. Betyg ges på helheten och det finner du i matrisen nedanför denna. Betyg fås när allt arbete kring detta område är färdigt. Här får du feedback så att du ska se vad du gör bra och vad du kan utveckla vidare.
Förnivå
Ännu ej fungerande
Nivå 1
Nivå 2
På väg mot nästa nivå
Nivå 3
Nivå 4
På väg mot nästa nivå
Nivå 5
Sammanfattningen
Sammanfattningen är bristande och behöver utvecklas. Den kan vara för tunn eller för detaljerad på ett sätt som gör det svårt att få ett sammanhang.
Eleven sammanfattar serien på ett begripligt sätt.
Eleven sammanfattar serien på ett utvecklat sätt.
Eleven sammanfattar serien på ett välutvecklat sätt.
Tydlighet
Egna resonemang saknas eller är för otydligt formulerade för att fungera.
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om sociala medier.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt kring sociala medier.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt kring sociala medier.
Innehållets djup/bredd
Texten saknar egna exempel och innehållet blir för tunt för att fungera.
Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.

Struktur

Förnivå
Ännu ej fungerande
Nivå 1
Nivå 2
På väg mot nästa nivå
Nivå 3
Nivå 4
På väg mot nästa nivå
Nivå 5
Sammanhang
Har texten en röd tråd? En genomgripande tanke som följder med genom texten. Knyts innehållet ihop?
Texten är inte tillräckligt sammanhängande och därför svår att förstå.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är i hög grad sammanhängande och välstrukturerad.
Styckeindelning
Texten saknar styckeindelning eller har alltför bristande styckeindelning.
Texten har försök till styckeindelning men den bör utvecklas.
Styckeindelningenär utvecklad.
Styckeindelningen är konsekvent.
Inledning
Texten saknar tydlig inledning.
Texten har en enkel och fungerande inledning.
Inledningen är utvecklad.
Inledningen är välutvecklad och träffande/fördjupande.
Avslutning
Texten saknar tydlig avslutning.
Texten har en enkel och fungerande avslutning.
Avslutningen är utvecklad.
Avslutningen är välutvecklad och träffande/fördjupande.
Textbindning
Hur hänger texten ihop? Används bindeord?
Textbindningen är bristande.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.

Språk

Förnivå
Ännu ej fungerande
Nivå 1
Nivå 2
På väg mot nästa nivå
Nivå 3
Nivå 4
På väg mot nästa nivå
Nivå 5
Ordval
Ordvalet är alltför tunt eller för texttypen inte passande, t.ex. för många vardagliga ord och uttryck.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar texttypen.
Ordvalet är träffande och varierat och specifikt och passar väl till denna typ av text.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden behöver utvecklas för att fungera.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skiljetecken
Hur används stor bokstav, punkt, frågetecken och liknande?
Användandet av skriftspråkets normer för skiljetecken behöver utvecklas för att fungera.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken.
Stavning
Användandet av skriftspråkets normer för stavning behöver utvecklas för att fungera.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: