Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke åk 8 Syror, baser och dess påverkan på miljön

Skapad 2018-03-06 11:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En PP i kemi och biologi för avsnittet om Surt och basiskt samt Försurning, orsaker och dess påverkan på miljön.
Grundskola 7 – 9 Kemi

PP för arbetsområdet om syror och baser i kemi

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet i kursplanen kommer vi att beröra följande delar:

Konkretiserade mål

Som mål utifrån dessa punkter kan vi sätta följande:

 • Kunna redogöra för begreppen syra, bas, pH, neutralisation och indikator.
 • Kunna namn och egenskaper för de vanligaste syrorna och baserna.
 • Ha viss förståelse för jonernas betydelse för hur surt eller basiskt ett ämne är.
 • Ha kunskap om och kunna redogöra för något samband mellan syra-bas och oss människor eller natur/samhälle omkring oss.
 • Kunna laborera samt dokumentera detta i labrapporter
 • Kunna laborera säkert enligt gällande säkerhetsregler.

 

Undervisningen

Vi kommer under lektionerna att arbeta med begreppen utifrån texter, filmer, diskussioner och laborationer. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån olika aktiviteter under lektionerna där din muntliga (gruppdiskussioner) och skriftliga (tex läxförhör) begreppskunskap bedöms. Under arbetsområdet kommer din laborativa förmåga särskilt att tittas på i bedömningen.
Du kommer även att bedömas efter din förmåga att resonera kring aktuella miljöproblem kopplat till området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Syra, baser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
Begrepp Ke
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Föra resonemang Fy och Bi
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dokumentation
Labrapporten Ke
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör väl utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: