Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken vt 2018

Skapad 2018-03-06 13:49 i Da Vinciskolan Ale
Ett nedslag i en epok i litteraturhistorien
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Under veckorna 10-12 kommer vi att lära oss lite om de gamla grekerna, om deras berättelser och vad de handlade om.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, detta betyder att du tränar på att uttrycka dig, både när du talar och när du skriver. Att din text/ditt berättande är intressant för andra att lyssna på, att du kan få upp ett flyt och att du engagerar dina lyssnare/läsare.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, detta betyder att du tränar dig på att se vilka budskap som finns i en text, kunna läsa mellan raderna, kunna koppla ihop författare, verk och tidsepok.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Övergripande frågor:

 • När infaller Antiken?
 • Förklara epokens namn!
 • Vad utmärker tiden? Vilket land var centrum i Europa? Religion? Vetenskap? Människosyn?

 • Hur spreds skönlitteraturen (berättandet)? Vilka genrer var populära?
 • Ge exempel på författare och berättelser!
 • På vilket sätt hänger berättelserna ihop med vad som hände i övrigt under epoken?

Material: Läroboken Portal, texthäfte, anteckningar och filmer.

Homeros - Iliaden och Odyssén

Iliaden: Vi ser filmen "Det trojanska kriget" och arbetar med frågorna: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4274 

Filmens mål är att:

- skildra det trojanska kriget, bl.a. vad som orsakade det och hur det slutade

- berätta historien om Akilles

- berätta historien om den trojanska hästen

- presentera några övergripande fakta om det trojanska kriget och grekisk mytologi

Odyssén: Vi ser filmen "Odysseus äventyr" och arbetar med frågorna: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5335

Filmens mål är att:

- skildra Odysseus äventyr i samband med hemresan till Ithaka

- berätta historien om Cyklopen

- berätta historien om Kirke

- skildra vad som hände vid Odysseus hemkomst

- presentera några övergripande fakta om Odysseus och grekisk mytologi

 

Vi gör text till text-kopplingar genom att titta på filmklipp med sirener:

Pirates of the carrribean: https://www.youtube.com/watch?v=0R--FtzSx2o

Ice Age: https://www.youtube.com/watch?v=CibOe1oEJy4

O Brother Where Art Thou: https://www.youtube.com/watch?v=SJmZtn8vmt8

 

Diskussionsfråga: Odysséen handlar om att komma hem men att också stöta på hinder längs vägen. Var har Odysseus varit? Till vilka ska han hem? Kan ni ge något exempel på hinder han stöter på längs vägen? Håller ni med om att det kanske är bättre att inte veta vilka hinder man kommer att stöta på i livet, att inte kunna förutse allt? ”Livet ses som ett stort äventyr. Spänningen ligger i att inte veta.” Diskutera!

 

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Klassrumsdiskussionerna

2 Sammanfattningen

3 Reflektionsuppgiften (resonerande text)

Jag bedömer din förmåga att formulera dig i skrift. Detta visar du genom vilket ordförråd och vilken meningsbyggnad du använder, ha en klar struktur i din text och genom att tydligt föra fram dina tankar och ditt resonemang. Du visar det både genom dina sammanfattningar och genom din reflektionsuppgift.

Jag bedömer din förmåga att analysera det vi läser samt att föra ett resonemang kring det lästa, hur underbyggda dina resonemang är. Detta visar du genom att ställa frågor/svara på frågor vid genomgångar samt i det du själv producerar.

Jag bedömer din förmåga att dra slutsatser, hur du kopplar epokerna, litteraturen och författarna till historien och kulturen som rådde. Även detta visar du i det du själv producerar och i de diskussioner vi har i klassen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Matris till Antiken

Kunskapskrav
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Din läsning kan innehålla viss stakning.
Du har paus på rätt ställe och intonation som stämmer med texten.
Du har dessutom inlevelse i din läsning.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra någon koppling mellan händelser.
Du får ihop innehållet på ett bra sätt och kan hitta flera delar att motivera din åsikt med.
Din sammanfattning har med lagom mycket detaljer. Du kan driva och argumentera för dina kopplingar och du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du resonerar på ett enkelt sätt. Resonemangen är logiskt uppbyggda. Du ger exempel.
Du resonerar på ett utvecklat sätt. Resonemangen innehåller både översiktliga och detaljerade beskrivningar men det råder inte alltid balans mellan dem. Dina exempel är passande och fördjupar/ utvidgar resonemanget.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Det råder god balans mellan översiktliga och detaljerade beskrivningar. Dina exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Verket och upphovsmannen
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du resonerar på ett enkelt sätt. Resonemangen är logiskt uppbyggda. Du ger exempel.
Du resonerar på ett utvecklat sätt. Resonemangen innehåller både översiktliga och detaljerade beskrivningar men det råder inte alltid balans mellan dem. Dina exempel är passande och fördjupar/ utvidgar resonemanget.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Det råder god balans mellan översiktliga och detaljerade beskrivningar. Dina exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en resonerande text.
Du följer formen för en resonerande text relativt väl.
Du följer formen för en resonerande text väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckeindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: