Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt djur

Skapad 2018-03-07 07:18 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi vill ta tillvara på barnens intresse som de har visat för insekter och småkryp.

Innehåll

Projekt Djur

Del 1 -

Bakgrund/Nuläges beskrivning/ Analys/ Underlag till det pedagogiska arbetet.

Vi har genom observationer lagt märke till att barnen är intresserade av djur. De har visat sitt intresse genom leksaksdjuren vi har på avdelningen men även nu när vi fick våra vandrande pinnar på avdelningen.


Syfte

Syftet med projektet är att:

 • uppta barnens intresse och utveckla barnens fantasi.
 • skapa en förståelse för andra levande ting och natur.
 • utveckla ett större socialt samspel där barnens kommunikations och språkutveckling utvecklas. 

Mål med projekt djur/Hur ska vi uppnå målen?

Att barnen ska få en ökad kunskap om olika sorters djur. 
Att barnen ska få en ökad förståelse för hänsyn som bör tas för olika levande ting.
Att barnen ska få en inblick i hur alla människor är olika men av samma värde. 
Att barnen ska stimuleras i deras språk och kommunikationsutveckling. (kommunikation är en förutsättning i samspel med varandra.)

Vad gör vi? Hur jobbar vi?

 • Pratar om olika djur
 • Fråga vilka djur de känner till
 • Använda olika djurappar för att kunna synliggöra djuren mer
 • Låna böcker från biblioteket om djur
 • Sånger som är kopplade till djur
 • Brainstorma tillsammans i arbetslaget

Olika frågeställningar

 • Vart bor djuren?
 • Vad heter djuren?
 • Hur ser djuren ut?
 • Hur låter djuren?
 • Vad äter djuren?
 • Hur känns djuren att ta på?
 • Hur kan vi göra för att värna och ta hand om djuren?

 

Mindre grupper

Vi kommer arbeta olika. Dels i helgrupp men även i mindre grupper. Vi kommer att dela barngruppen i mindre grupper för att lättare kunna lyfta olika barns tankar och funderingar. Barnen ska även få chans att ta plats och få sin röst hörd. Mindre grupper är viktigt för att ge alla barn möjlighet att berätta, visa och dela med sig av sina tankar och idéer.

Start av projektet

Vi inleder projektet med våra vandrande pinnar. 

Reflektionsmaterial

 • Lotusdiagram
 • Observation under projektets gång
 • Reflektion tillsammans med barnen
 • Pedagogisk utvärdering tillsammans på avdelningsplanering

 

VIKTIGT!  
Hur får vi in:
Allas lika värde
Utflykter - kontinuerligt

Hur lär sig barnen? 
Barnens frågor
Barns strategier

Del 2 - Utvärdering/Utveckling och analys.

Efter terminens gång. Analyser och utvärdera aktiviteterna som genomförts. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: