👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-6

Skapad 2018-03-07 20:59 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Svenska
Grundskola 4 – 6 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära". Välkommen till ämnet svenska! Här kommer vi att läsa olika sorters texter, skriva och uttrycka oss på olika sätt i både skrift och tal.

Innehåll

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts". - Ur Läroplanen, syftet i svenska. 

I svenska ska eleven kunna:

Läsa
 • Kunna använda olika lässtrategier
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser

 Skriva

 • Kunna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
 • Kunna skriva olika typer av texter som berättelser, argumenterande och förklarande text samt bearbeta dessa
 • Kunna skriva gestaltande
 • Kunna använda sig av olika slags sambandsord när man skriver en text
 • Kunna använda sig av en någon strategi t.ex. tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter
 • Ge respons på andras texter
Tala, lyssna och samtala 
 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord

  Undervisning- så här kommer vi att arbeta:

  Läsa

  • Olika typer av texter i olika svårighetsgrad
  • Faktatexter i samband med övriga skolämnen
  • Tyst läsning av egen vald bok
  • Högläsning

  Skriva:

  • Olika texttyper t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter och berättande texter för hand och med skrivverktyg
  • Bygga upp en berättelse med handling- inledning och avslut och att följa en "röd tråd" i skrivandet
  • Göra och använda tankekartor och/eller stödord som stöd i eget skrivande
  • Träning, genomgångar och övningsuppgifter i grammatik; stavningsregler och meningsbyggnad

  • Utveckla skrivandet genom annan läsares respons och råd
  • Använda ordlista/dator för att se stavningen, böjningen eller betydelse av ett ord

  Tala, lyssna och samtala:

  • Samtala, resonera, diskutera texters innehåll och budskap och andra uppgifter

  • Presentera arbeten för andra i olika gruppkonstellationer
  • Använda digitalt verktyg i presentationen
  • Lyssna på andra, följa muntliga instruktioner
  • Lyssna på och jämföra olika dialekter i Sverige

  Bedömning:

  Vi bedömer din förmåga att:

  • diskutera och samtala i grupp
  • framföra egna åsikter och lyssna på andras
  • ge och ta emot respons samt i hur du använder responsen för att utveckla dig och bearbeta ditt arbete
  • lyssna och följa muntliga instruktioner
  • skriva texter med tydlig handling med en så kallad "röd tråd" i berättelsen
  • förstå språkets struktur, använda god meningsbyggnad och de vanligaste skiljetecken samt följa stavningsregler
  • läsa, förstå (även underliggande budskap) och tolka olika typer av texter
  • göra muntliga och skriftliga presentationer

   

  Bedömning sker genom:

  - arbete under lektioner

  - delaktighet under genomgångar

  - läxförhör

  - producerade texter

  - redovisningar av ditt arbete

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
   Sv  E 6
  • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
   Sv  E 6
  • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
   Sv  E 6
  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
   Sv  E 6
  • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
   Sv  E 6
  • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
   Sv  E 6
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
   Sv  E 6
  • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
   Sv  E 6
  • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
   Sv  E 6
  • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Sv  E 6
  • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
   Sv  E 6
  • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
   Sv  E 6
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
   Sv  E 6

  Matriser

  Sv
  Svenska åk 4-6

  Läsning

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Läsa med flyt
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Läsförståelse
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Budskap och upplevelse
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

  Skriva

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Skriva texter
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Skrivregler
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Berättande texter
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Ge omdömen om och bearbeta text
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

  Tala

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Samtala
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Muntliga redogörelser
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.