Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2018-03-07 21:37 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Vi arbetar med förmågorna främst i ”praktisk form”. Genom samtal vid samlingar och genomgångar kommer vi även återkommande att beröra hur vi förebygger risker i olika aktiviteter, undvikande av skador, vikten av uppvärmning samt resonera runt ämnet hälsa och livsstil. Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under perioden: • lekar och bollekar • styrka och kondition • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll) • rörelse till musik • redskapsövningar • simning/livräddning • skridskor/isvett • racketsporter • samarbetsövningar • vinteridrott/friluftsliv

Innehåll

Undervisning

Vi arbetar med gymnastikredskap i olika former där vi tränar motoriska färdigheter som att klättra, hänga, hoppa och springa.
I bollspel kommer vi att träna på tekniska färdigheter, spelförståelse, regler och samarbetsförmåga.
Lekar i olika former förekommer som uppvärmning, för att träna samarbete och för att röra sig på ett allsidigt sätt.
Dansövningar och rörelser till musik återkommer fortlöpande.
Vi kommer att genomföra någon vinteridrott om vädret tillåter.
Vi kommer att åka till Åby för att simma 200m finslipa livräddningen ytterligare.
Vi kommer att gå igenom och repetera isvett och nödsituationer vid vatten.


Bedömning

Under den här perioden varvas olika aktiviteter och därför görs en fortlöpande bedömning genom observation på elevernas anpassning av rörelserna till de olika momenten under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Områdesmatris hälsa och idrott åk 7-9

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanens del ett och två och är ämnesövergripande. De ämnesövergripande målen är ej betygsgrundande.
Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ansvarstagande
Deltar inte i alla moment och har ej rätt personlig utrustning. Visar inte intresse för att vilja utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning.
Deltar aktivt i samtliga moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen.
Samarbete / regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn til kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt, vara ödmjuk och lösa konflikter.

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter.

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Boll och nätspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt och behärskar de sammansatta motoriska grundformerna rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa.
Visar en god teknik i olika moment och har en god kroppskontroll.
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav de olika aktiviteterna kräver.
Skridskoåkning
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga under hela lektionen.
Har en relativt god förmåga att svänga, stoppa och balansera.
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll.
Rörlighet
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga under hela lektionen.
Deltar aktivt under hela lektionen och utför rörlighetsövningar relativt väl.
Genomför rörlighetsövningar väl med god kroppskontroll och bra teknik.
Styrka
Deltar inte aktivt under en hel lektion.
Deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition / uthållighet
Orkar inte delta i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera olika simsätt.
Lekar
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé
Har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.

Rörelseförmåga i danser och rörelse till musik.

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Dans , musik och rörelse -Takt och rytm
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan med viss hjälp hålla takten.
Du håller själv takten större delen av dansen/ programmet.
Du håller takten genom hela dansen/ programmet. Du kommer snabbt in i takten om du tappar bort dig.
Dans, musik och rörelse -Steg och rörelsekombinationer.
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du utför dansen/ programmet med rätt steg och rörelsekombinationer.
Du har förmågan att kombinera dina rörelser med flera kroppsdelar samtidigt.
Du utför avancerade steg- och rörelsekombinationer.

Hälsa och livsstil

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sätta upp mål / planera träning genom en träningsdagbok
Har inte lämnat in någon skriftlig träningsdagbok
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig träningsdagbok.Genomför egen träning..
Har satt upp tydliga mål och lämnat in en skriftlig träningsdagbok. Genomför egen träning anpassad efter planeringen.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål och lämnat in en skriftlig träningsdagbok. Genomför egen träning väl anpassad efter planeringen.
Reflektion och utvärdering Träningsdagbok
Du kan göra vissa enkla reflektioner om din träning. Till exempel om kost och sömn. Du har förmågan att utvärdera din vecka (uppgiften) på ett enkelt sätt.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur din träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa. Du har förmågan att utvärdera din träningsvecka och se vad som gick bra/mindre bra.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur din träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa. Du har förmågan att utvärdera din träningsvecka och svara på frågan VARFÖR det gick bra/mindre bra. Du ger förslag på utveckling inför framtiden.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur din träning tillsammans medt.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa. Du har förmågan att utvärdera din träningsvecka, svara på frågan VARFÖR det gick som det gick samt ge förslag på utveckling inför framtiden.
Genomförande Träningsdagbok
Du har svårt för att genomföra egna träningspass och behöver träna mer på detta framöver.
Du genomför minst två träningspass utöver skolidrotten. (Detta kan vara lagträningar.)
Du genomför minst två egenplanerade träningspass utöver skolidrotten. Träningarna är relativt väl anpassade till din målsättning.
Du genomför minst två egenplanerade träningspass utöver skolidrotten. Träningarna är väl anpassade till din målsättning.

Friluftsaktiviteter

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Planerar och genomför
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Kartkunskap
Du har svårigheter att förstå kartan och dess tecken.
Du kan till viss del kartans färger och tecken samt passa kartan.
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger och tecken samt kunna passa kartan.
Du har goda kunskaper om kartans färger och tecken och kan passa kartan.
Orientering
Du kan med stöd av kamrat orientera i skolans närmiljö.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av karta. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.

Säkerhet

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förebygga skador Uppvärmning
Du har svårt att på ett fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Du kan på ett relativt väl sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
HLR åk 9
Har inte uppvisat HLR-kunskaper.
Har uppvisat HLR-kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: