Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mätning Pixel 4B

Skapad 2018-03-08 12:52 i Vänge skola Uppsala
Öva mäta längder, omkrets, areor och rita skalor.
Grundskola 4 Matematik
Vi övar mäta längder i olika enheter samt omkrets, area och skala.

Innehåll

Syftet: 

Centrala innehållet

En inspirerande text som gör arbetsområdet attraktivt - en "aptitretare".

Mål

Konkreta mål:

 • Kunna mäta med olika mätinstrument som linjal, måttband, tumstock, band
 • Kunna uppskatta länder, sträckor och kurvor
 • Kunna avgöra vilka enheter som är bäst till situationen
 • Kunna mäta längder, sträckor i heltal och decimaltal
 • Kunna rita längder, sträckor med givna mått
 • Kunna skriva måttenheter i olika enheter, enhetsomvandling
 • Kunna uppskatta omkretsen
 • Kunna mäta omkretsen
 • Kunna rita olika former med given omkrets
 • Kunna uppskatta arean
 • Kunna mäta arean
 • Kunna rita olika former med given area
 • Förstår sambandet mellan area och multiplikation
 • Förstår sambandet mellan arans längd, bredd och area
 • Kunna mäta arean i trehörningar och fyrhörningar
 • Förstår formlerna för att räkna ut area i fyrhörningar och trehörningar
 • Kunna rita skalor och både förminska och förstora
 • Förstår hur skala skrivs 1:2 (verklighet och bild) dvs förstoring, 2:1 är förminskning
 • Kan använda och förstå skala i praktiska sammanhang som i karta och i ritningar.

 

Kunskapskraven i Lgr 11

Arbetssätt

Vi har genomgångar där du ska lyssna och delta aktivt i samtal.
Vi arbetar laborativt där du ska vara aktiv och delaktig.
Det laborativa arbetet sker individuellt, med axelkompis men också i teamet.
Vi arbetar individuellt i matteboken eller med stenciler och med Ipad och spel som verktyg.

Redovisningsform

Redovisat muntligt i samtal samt i ditt räknehäfte. Du gör också en avslutande diagnos för att visa vad du lärt dig. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd under så väl under arbetets gång under lektionerna som på den avslutande diagnosen. Du kommer bli bedömd på hur du utvecklar förmågan att:

 • Lyssna och delta aktivt vid genomgångar
 • Följer instruktioner
 • Hur du samarbeta laborativt individuellt, par och i teamet
 • Hur du svarar på frågor, ställer egna frågor och resonerar samt förklarar hur du tänker matematiskt individuellt, par och i teamet
 • Utföra uppgifterna
 • Dokumentera dina uträkningar
 • Räkna korrekt

Reflektion

Vi utvärderar efter enskilda lektioner men även efter områdets slut.

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: