Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6 Pedagogisk Planering

Skapad 2018-03-08 14:40 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Pedagogisk planering Engelska 6

Innehåll

Pedagogisk planering - Engelska 6 - Språklig bearbetning och strategier
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Utveckla förmåga att
använda språkliga
strategier i olika
sammanhang.
Du kan välja och  använda strategier för att söka relevant information och
värdera olika källors
tillförlitlighet.
                               Dessutom kan du
välja och använda
strategier som löser problem i och förbättrar inter-aktionen
Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och
underförstådd betydelse.
Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
Olika sätt att kommentera och föra
anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
* Använda sökfunktioner på Internet                      * Öva olika lässtrategier för att snabbt finna relevant information.                                                                                      * Att söka, välja och kritiskt granska webbaserade texter och skriftliga källor.               * Öva att lyssna och anteckna.

Utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Du bearbetar och gör  förbättringar av dina
framställningar.
Du kan även formulera dig med flyt och anpassar dig beroende på syfte,
mottagare och situation.
Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar,
även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
* Feedback på dina och andra elevers muntliga och skriftliga framställningar.                                    * Arbete med formella och informella texter.                 

 

Pedagogisk planering - Engelska 6 - tal och skrift  
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förmåga att formulera dig och kommunicera på engelska i tal och skrift. I muntliga och skriftliga
framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt och strukturerat.

Du väljer texter och talat språk från olika medier och kan använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Muntlig och skriftlig produktion och
interaktion i olika situationer och med olika
syften, där eleverna argumenterar, rapporterar,
ansöker, resonerar, sammanfattar,
kommenterar, värderar och motiverar sina
åsikter.
                                                                                     Hur struktur och sammanhang byggs upp samt
hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer
till uttryck i talat och skrivet språk i olika
genrer.
* Samtala och diskutera i grupp.
* Argumentera
* Hålla anföranden inför grupp.
* Retorik
* Sammanfatta och ge respons.
* Samtalsstrategier
* Stilnivåer
* Söka information som underlag för
muntliga redovisningar etc.                                                 
                                                                                      * Skriva och bearbeta texter.
* Sammanfatta nyhetsartiklar och andra texter
* Recensera filmer, böcker, bloggar m.m.
* Referera
* Styckeindelning och struktur.
* Grammatik och meningsbyggnad.
* Loggbok
* Söka information som underlag för egna texter.
* Skriva, blogga, chatta om livet i Sverige och den engelskspråkiga världen.

 

Pedagogisk planering - Engelska 6 - Att lyssna, läsa och förstå  
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förståelse av talad
och skriven
engelska samt
förmåga att tolka
innehållet.
Du kan förstå innehåll och
detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
                                                            Du visar att du förstår genom att
redogöra för, diskutera,
kommentera och dra
slutsatser om innehåll och
detaljer samt genom att agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet.
Talat språk, även med social och dialektal
färgning, och texter, även komplexa och
formella, som är berättande, diskuterande,
argumenterande, rapporterande och
redogörande, även via film och andra medier.
                                                                         Sammanhängande talat språk och samtal av
olika slag, till exempel debatter, föredrag och
intervjuer.
                                                                               Texter av olika slag och med olika syften, till
exempel formella brev, populärvetenskapliga
texter och recensioner
                                                                                          Samtida och äldre skönlitteratur, dikter,
dramatik och sånger. Teman, motiv, form och
innehåll i film och skönlitteratur; författarskap
och litterära epoker.
                                                                                    Hur språk, bilder och ljud används för att
påverka till exempel i politiska tal och reklam.
                                                                           Konkreta och abstrakta ämnesområden med
anknytning till elevernas utbildning samt
samhälls- och arbetsliv ; aktuella
ämnesområden; tankar, åsikter, idéer,
erfarenheter och känslor; etiska och
existentiella frågor.
* Lyssna på radio, tv, film, pod casts, samtal, diskussioner, instruktioner m.m.
* Samtala om och analysera talad engelska.
* Engelska dialekter.
* Lyssna, anteckna och sammanfatta.
* Att söka, välja och kritiskt granska muntliga källor.
* Lyssna på radio, podcasts, etc. om
samhälle och kultur i engelskspråkiga länder.       * Läsa romaner, noveller, artiklar, dikter, bloggar, brev, dagboks-anteckningar, instruktioner m.m.
* Engelskspråkiga dagstidningar och andra tidningar.
* Samtal och diskussioner kring läsning.
* Quiz och frågesport.
* Lästekniker
* Att söka, välja och kritiskt granska skriftliga källor.
* Textgranskning / analys
* Använda olika typer av ordböcker
och grammatikor.
* Använda Internet som källa till kunskap om livet i engelskspråkiga länder.

 

Pedagogisk planering - Engelska 6 - Realia  
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förmåga att
diskutera och
reflektera över
livsvillkor,
samhällsfrågor och
kulturella
företeelser i olika
sammanhang och
delar av världen där
engelska används.
Du diskuterar
företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där engelska används.         Du kan då också
göra jämförelser med
egna erfarenheter och kunskaper.
Levnadsvillkor, attityder, värderingar,
traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
* Projekt, reseskildring eller liknande där du tar upp de delar som nämns i det centrala innehållet.                                                                   * Arbete med vokabulär, fraser, beskrivningar etc med anknytning till yrkesprogram.                         * Jämförelser med andra länder vad gäller ditt yrkesval.

 

Uppgifter

  • Project – A glimpse of Australia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: