Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2018-03-08 16:27 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Engelska planering v.8-13

Innehåll

 

English Speaking Countries

 

Centralt innehåll

 

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Kunskapskrav

 

 

 

Veckoplanering

 

 

måndag

Tisdag

v.9

Irland

Indien

v.10

Indien

Australien

v.11

Genomföra Kahoots

Sydafrika

v.12

Sydafrika

Prepare  writing assignment

v.13

Prepare writing

Writing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

1. Textbook p. 118. Listen and follow along in the text. Make notes (Wordmap)

 

2. Workbook p 93. true or false about Ireland.

 

Answer individually and compare your answers with the one sitting next to you.

 

3. Interesting sports

 

Choose a popular Irish sport. Do some research and write down keywords. Tell the one sitting next to you what you have found.

 

4. extra:

 

webbovningar.nok.se

 

Find wings 9

 

Choose section 4 English around the world

 

Choose Ireland

 

India

 

Lektion 1

 

Family Foster UR

 

Diskutera förkunskaper. skriv upp på tavlan

 

Eleverna ser programmet och svarar på frågorna i arbetsbladet.

 

Gå igenom frågorna

 

Komplettera med nya kunskaper på tavlan.

 

Lektion 2

 

Lyssna på texterna i boken och göra anteckningar. Använd wordmap (lärarhandledning)

 

Hörförståelse övning 44 i workbook

 

Australia

 

I grupper gjor eleverna egna kahoots om Australien

 

South Africa

 

Lektion 1

 

Family Foster UR

 

Lektion 2

 

1. Hörförståelse - Apartheid in Southafrica övning 42 workbook

 

2. Eleverna gjor egna true/false frågor som de sen testade på sin bordsgranne

 

Extrauppgift: quiz på nätet

 

http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz282233204fdc0.html

 

 

 

 

 

Matriser

Allmän Bedömningsmatris för engelska

BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
  • En
Uttrycker sig i huvudsak begripligt så att huvuddelen av budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk med korta fraser.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva med fler detaljer.
Uttrycker sig välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera
Uttrycker sig i huvudsak begripligt så att huvuddelen av budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk med korta fraser.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har kunskap om meningsbyggnad och grammatiska strukturer men är något osäker. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva med fler detaljer.
Uttrycker sig välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Är säker på meningsbyggnad och grammatiska strukturer. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har kunskap om meningsbyggnad och grammatiska strukturer. Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
Är säker på meningsbyggnad och grammatiska strukturer. Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.
BEARBETA OCH ANPASSA
Använda strategier för att lösa språkliga problem Anpassa efter mottagare och syfte
Behöver stöd för att bearbeta språket. Känner till olika strategier
Bearbetar sitt språk efter givna instruktioner. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa språket efter mottagare/syfte.
Bearbetar självständigt sitt språk efter givna instruktioner. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar språket efter mottagare/syfte.
Bearbetar efter återkoppling språket med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Gör medvetna val av lämpliga strategier utifrån situationen. Anpassar språket på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.
REFLEKTERA KRING LEVNADSSÄTT OCH KULTURER
Se likheter och skillnader (interkulturell förståelse)
Reflekterar kring det upplevda. Framför egna åsikter utan att kunna motivera. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Gör jämförelser och dra egna slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter.
TA ANSVAR FÖR SIN SPRÅKINLÄRNING
Medvetenhet och ansvar för egen språkinlärning
Känner till olika inlärningsstrategier och reflekterar kring sin lärstil med handledning.
Reflekterar kring sin lärstil. Är medveten om bästa inlärningsstrategi för egen del och försöker använda den kunskapen för det egna lärandet.
Reflekterar över inlärning och lärstilar. Provar olika inlärningsstrategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter. Är medveten om och väljer lämplig inlärningsstrategi utifrån situationen.
Reflekterar medvetet över sin inlärning och lärstil. Är medveten om och utvecklar sina styrkor och arbetar med sina svagheter. Använder medvetet olika inlärningsstrategier och anpassar dessa till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: