👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiden efter 1945 - Fördjupning och specialisering kring någon händelse efter 1945.

Skapad 2018-03-09 10:39 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Historia
Tiden efter 2:a världskriget brukar kallas ”modern historia” eller ”nutidshistoria”. Händelser under denna tid sägs ha inträffat ”i vår tid”, även om inte just Du var född då det hände. Det finns flera viktiga, spännande och avgörande händelser som inträffat och format den värld du lever i idag.

Innehåll

Mål för arbetet

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att arbeta med följande:

  • Aktuella konflikter, hotbilder i världen och ett historiskt perspektiv på dessa.
  • Kalla krigets konflikter och nya maktförhållanden i världen efter 1945.
  • Hur Sverige utvecklas i modern tid.
  • Aktuella samhällsfrågor.
  • Undersöka en företeelse eller händelse i nutid utifrån orsaker - händelse - följder när händelsen inträffade/ betydelse i vår tid.
  • Arbeta uppsökande och fördjupa dig inom ett begränsat område.
  • Redovisa vad du kommit fram till muntligt med hjälp av någon form av presentation.

Arbetsgång

  • Gemensam genomgång efterkrigstid i stora drag.
  • Individuell fördjupning.
  • Redovisning individuellt med hjälp av någon form av presentationsprogram.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- använda olika källor för att på egen hand ta reda på information om vald händelse.

- beskriva och sammanfatta vilka aktörerna är, varför konflikten uppstod, hur den utkämpas och dess konsekvenser när händelsen utspelade sig / för vår tid, nuläget alt beskriva personens bakgrund, personens insats, orsaken till agerandet, avgörande betydelse när det hände / för vår tid. (VARFÖR HÄNDER DETTA?  VAD HÄNDE? VAD LEDDE DET TILL? VAD FÖRÄNDRADES? FÖR VEM? VILKEN BETYDELSE HAR DETTA HAFT (DÅ OCH/ELLER IDAG)?

- redogöra för valt arbetsområde muntligt genom en presentation för klassen.

- besvara frågor i anknytning till redovisningen.

Tänk på Att: * En  inledning  (ca 20 sekunder)

                    *  En metoddel; Vilka källor har jag använt mig av, och varför jag valde just de källorna, på vilket sätt var de trovärdiga och relevanta? Har det uppstått några problem under arbetets gång, och hur löste jag dem.(ca 1-1,5 minut.

                    * Huvuddel i vilken du besvarar frågorna; VARFÖR HÄNDER DETTA?  VAD HÄNDE? VAD LEDDE DET TILL? VAD           FÖRÄNDRADES? FÖR VEM? VILKEN BETYDELSE HAR DETTA HAFT (DÅ OCH/ELLER IDAG) (ca 4 minuter)

                     * Avslutning Där du ganska kort sammanfattar ditt arbete och ger egna synpunkter på händelsen. (helst utantill) (ca 1 minut)

TIPS: tänk på att provträna din redovisning för en kompis. Ta tiden! Ta bort eller lägg till om tiden inte är rätt. (5-7 minuter)

Fråga mig under hela arbetets gång! Jag är din handledare som ska hjälpa dig att få till ett riktigt bra arbete.

LYCKA TILL!

 

 

Matriser

Hi
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Fakta
Din presentation innehåller bristfälligt med fakta i ämnet.
Din presentation innehåller grundläggande fakta i ämnet.
Din presentation innehåller utförlig fakta i ämnet.
Din presentation innehåller mycket utförlig fakta i ämnet.
Analys
Reflektioner Jämförelser Egna åsikter
Dina egna åsikter är otydliga eller saknas.
Du har med en del egna tankar, men går inte på djupet.
Du har med egna reflektioner och analyser, vilka du motiverar. Dina åsikter är tydligt grundade på faktakunskaper. Du ser samband och kan dra slutsatser.
Du reflekterar och analyserar självständigt. Du förklarar, beskriver och motiverar dina ställningstaganden samt teser.
Presentation
Utförandet
Ingen eller endast lite ögonkontakt. Inte helt beroende av manus, men behöver mycket stöd och läser mycket innantill.
Tittar upp, söker ögonkontakt, men är alltför beroende av manus. Läser mycket innantill.
Har ögonkontaktmed åhörarna. Försöker använda endast stödord.
Har god ögonkontakt med åhörarna och talar fritt.
Tydlighet
Pratar fort/tyst. Osäkerhet i agerandet.
Talar tydligt och lugnt ibland. Osäkerhet i agerandet.
Talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Visar säkerhet i agerandet.
Talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Talar fritt utifrån stödord. Visar säkerhet och engagemang i sitt framträdande.
Disposition
Viss struktur finns, dvs det går att följa med i redovisningen men du har svårt att få fram budskapet.
Följer en röd tråd. Mestadels strukturerat men med en del brister.
Följer en röd tråd. Mestadels strukturerat men med en del brister.
En mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd, övergångar mellan avsnitten samt en tydlig avslutning.