👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter - Jag och min kropp!

Skapad 2018-03-09 11:29 i Kastanjen Örebro
Förskola
Fokusområde - Rättigheter Jag och min kropp!

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll? 

Vi vill göra barnen medvetna om att de själva bestämmer över sina kroppar och har rätt att bli lyssnade på när de säger "nej" eller "stopp".

Barn med sund självkänsla accepterar och gillar sig själva, de lyssnar på sina egna och andras känslor och behov och vågar sätta gränser genom att säga "nej"/"stopp" till det de inte vill. Vi på Kastanjen vill hjälpa barnen att utveckla sin självkänsla genom att uppmärksamma dem på deras rättigheter. Vi vill bland annat göra barnen medvetna om att de själva bestämmer över sina kroppar och har rätt att bli lyssnade på när de säger "nej" eller "stopp". Vi vill även göra barnen medvetna om de har en egen unik identitet och att alla människor är olika med olika kroppar, egenskaper och behov som ska respekteras.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Vem är jag - Hur ser jag ut?

 • Jag bestämmer över min kropp!

 • Jag kan säga "nej"/"stopp" och bli lyssnad på.

 • Hur fungerar min kropp? Vad mår min kropp bra av? (Mänskliga behov)

 • Vad är jag och min kropp bra på?

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi har undervisning i hur kroppen ser ut och vilka egenskaper kroppen har.

Vi har olika lekar och övningar med barnen i att säga "nej"/"stopp". Vi har även övningar i att både lyssna på andra och lära av andras kroppsspråk. Detta för att alla barn kanske inte har utvecklat sitt verbala språk. Då är det viktigt att känna igen kroppsspråk där kompisen menar "nej" eller "stopp".

Barnen får se teater med olika innehåll med fokus på kroppen och att säga "nej" eller "stopp".

Barnen får lära sig en ramsa som vi kommer upprepa och arbeta utifrån:

"Min kropp är min! Din kropp är din! Om jag inte vill, då säger jag till."

Vi kommer även att göra övningar med barnen som handlar om att fråga först, exempelvis "Får jag ge dig en kram?", "Får jag hålla din hand?" etcetera.

Barnen får göra självporträtt och-/eller en identitetskarta för att reflektera över sig själv.

                                  

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar och lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016