👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Klimat, väder och växtlighet

Skapad 2018-03-12 08:38 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Arbetsområde inom klimat, väder och klimatförändring. Vi jobbar med begreppsförståelse, klimat och klimatets påverkan på människan.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Klimat, växtlighet, klimatförändring.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde ska du utveckla förståelsen för skillnaden mellan väder och klimat. Vidare även utveckla förståelse för vad som påverkar klimatet på olika platser, sambanden mellan klimat och växtlighet samt orsaker till och konsekvenser av klimatförändring.

Vad ska vi lära oss?

I detta arbetsområde ska vi jobba mot att:

 • använda och förstå geografiska begrepp
 • samla in och använda geografiskt material
 • kunna beskriva jordens klimat, och vegetationszoner
 • kunna förklara hur naturliga processer uppstår (t ex vindar och nederbörd)
 • förstå hur klimatet kan påverka människa och samhälle
 • föra resonemang och dra egna slutsatser

Hur skall vi lära oss detta?

 • Instruktioner, genomgångar, filmer, diskussioner
 • Aktivt delta på lektionerna; arbeta med arbetsblad med faktauppgifter och kartuppgifter
 • Övningar(Eget arbete, prov)
 • Samtal/Diskussion
 • Feedback

 
Här efter ska du göra ett arbete där vi tittar på klimatzoner och hur klimatet kan påverka människor genom att studera ett valfritt område. Arbetet presenteras skriftligt. 

Vad kommer bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda geografiska begrepp
 • använda kartor och andra hjälpmedel för att samla in geografisk information
 • förklara klimatprocesser (t ex varför det blåser, varför det regnar)
 • utifrån fakta resonera och dra egna slutsatser, exempelvis hur områden och människor påverkas av klimatet, orsaker till och konsekvenser av klimatförändring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Klimat

Fakta- och begreppskunskaper

F
E
C
A
Använda geografiska begrepp
Du använder geografiska begrepp i dina förklaringar.
Du har ännu inte visat kunskaper omkring viktiga geografiska begrepp.
Du har koll på grundfakta och de viktigaste begreppen.
Du har goda faktakunskaper och visar detta genom att ha en överblick över helheten.
Du känner till i stort sett allt som är viktigt för området och har en mycket god överblick över helheten.
Förklaringar
Att du t.ex. kan förklara olika väderfenomen.
Du har ännu inte visat kunskaper omkring hur olika faktorer som påverkar klimatet hänger ihop och påverkar varandra.
Du förklarar enkla samband och mönster, hur saker hänger ihop med varandra.
Du ser till viss del mer komplicerade samband och mönster, hur saker hänger ihop med varandra.
Du ser mer komplicerade samband och mönster, och förklarar tydligt hur saker hänger ihop med varandra.
Klimatförändring
Du har ännu inte visat att du förstår orsaker till, och konsekvenser av klimatförändring.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt omkring varför det blir klimatförändringar(orsaker) och hur det påverkar människa, natur och samhälle(konsekvenser).
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt omkring varför det blir klimatförändringar(orsaker) och hur det påverkar människa, natur och samhälle(konsekvenser).
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt omkring varför det blir klimatförändringar(orsaker) och hur det påverkar människa, natur och samhälle(konsekvenser).

Analysförmåga

F
E
C
A
Resonera och dra slutsatser
Att använda fakta för att förklara hur klimatet påverkar människan i olika delar av världen.
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av fakta för att dra egna slutsatser och förklara samband.
Du drar egna slutsatser som delvis stöttas av fakta. Du motiverar dina slutsatser kortfattat.
Du drar egna slutsatser med tydlig koppling till uppgiften. Resonemangen stöttas upp av fakta. Du motiverar dina slutsatser med ett längre resonemang.
Du drar egna slutsatser med tydlig koppling till uppgiften. Resonemangen stöttas upp av fakta. Du motiverar dina slutsatser med ett tydligt och utvecklat resonemang.

Samla in och bearbeta information

F
E
C
A
Använda kartan som hjälpmedel
Använda karta och andra hjälpmedel för att samla in och bearbeta geografisk information
Du har ännu inte visat att du kan använda kartor som hjälpmedel för att samla in och presentera geografisk information.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett ganska bra sätt för att samla in och presentera geografisk information.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett bra sätt för att samla in och presentera geografisk information.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett mycket bra sätt för att samla in och presentera geografisk information.
Källor
Källkritiskt förhållningssätt
Du har ännu inte visat att du kan använda källor på ett ändamålsenligt sätt, samt diskutera dess trovärdighet och relevans.
Du använder källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt diskuterar enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du använder källor på ett bra sätt samt diskuterar utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du använder källor på ett mycket bra sätt samt diskuterar välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Ny aspekt