Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått, materia, värme, kraft och tryck

Skapad 2018-03-12 12:18 i Söderskolan Falkenberg
Vi har fokus på, metersystemet, SI-enheter, volym och massa, storhet och enhet, prefix, materia, densitet. Vi kommer även att jobba med temperatur och fasövergångar och vad som påverkar vädret.
Grundskola 7 Kemi Matematik Fysik
Vilka enheter använder man för massa? Varför blir kastrullen varm men inte kastrullens handtag? Hur kommer det säg att en rymdraket lyfter från marken? Varför får du lock för öronen när du flyger? Svaren hittar vi genom att lära oss mer om mått, värme, kraft och tryck. Vi kommer att besvara dessa frågor genom att utföra laborationer och skriva om de laborationer som vi utför. Vi kommer att ha diskussioner i helklass och i mindre grupper. Vi kommer att ha genomgångar och söka fakta i våra fysikböcker om enheter och storheter, värme, kraft och tryck. Detta för att förstå olika begrepp inom fysiken och för att förstå hur du ska arbeta på ett vetenskapligt sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Undervisning och arbetsformer 

 • Genomgångar
 • Text i boken och Digilär
 • Filmer
 • Övningsguppgifter
 • Laborationer

Bedömning - vad och hur 

 • Arbete under lektionstid
 • Laborationsprov
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Ma Ke
Söderskolans bedömningsmatris Fysik åk 7-9

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i fysik"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Utvärdera undersökning
förmåga att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på fysikaliska samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: