Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6

Skapad 2018-03-13 09:33 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Historia
Historia, ca år 1500-1700.

Innehåll

Alignmentplanering – Historia 1500-1700, år 6, v 45-49

 

Syfte och långsiktigt mål

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Undervisning

Bedömningssituationer

Eleven ska utveckla sin förmåga att

 

-         använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

 

 

-         reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,och

 

 

 

-         använda historiska begreppför att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

 

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

-----------------------------------

 

 

 

 

Konkretiserade mål

Du ska känna till hur man levde i Sverige under tidsperioden och om hur samhället förändrades

 

Du ska ha kunskap om viktiga historiska personer från denna tid

 

Du ska ha kunskap om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tid

 

Du kan tolka och värdera historiska källor och resonera om deras användbarhet

 

 Du ska ha kunskap om olika historiska begrepp och kunna använda dem

 

Med hjälp av ovanstående kunskaper ska du kunna föra historiska resonemang, göra jämförelser mellan olika tider och se orsaker till och konsekvenser av händelser under olika tider, samt visa hur någon utvecklingslinje påverkat vår samtid

 

 Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700

 

 Den svenska statens framväxt och organisation.

 

 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 

Hur historia används och historiska begrepp

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser

 

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 

 Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

 Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Tillsammans kommer vi att ha genomgångar om händelser under tidsperioden, och öva oss att göra jämförelser och se orsaker och konsekvenser av dessa händelser.

 

 

 

 

 

 

Tillsammans kommer vi att undersöka utvecklingslinjer och du ska även arbeta enskilt med detta.

 

Vi kommer att repetera och öva på hur man för resonemang, samt öva på hur man med exempel gör hänvisningar till det förflutna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att titta på och resonera kring historiska källor och hur historia kan tolkas på olika sätt.

 

 

 

 

Vi kommer att öva oss i att se spår av historien i dagens samhälle och utveckling.

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att gå igenom många historiska begrepp som du behöver kunna och använda.

 

 

 

 

Formativt

I undervisningen när du enskilt, i par eller helklass aktivt deltar i resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.

 

I undervisningen när du arbetar enskilt med uppgifter.

 

Hur du använder och förstår historiska begrepp.

 

Enskilt eller i par när du arbetar med bedömningsuppgifter som har att göra med de fyra förmågorna inom ämnet.

 

Du gör ett faktablad om en historisk händelse.

 

 

Summativt

Du gör dina uppgifter på lektionerna och visar läraren.

 

Skriftliga historieförhör på läxorna.

17/11 (6A 20/11), 1/12 och 11/12.

 

 

 

 

 

 

Du gör en självbedömning av arbetsområdet och diskuterar den för din lärare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: