Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The awakening of the sleeping giant

Skapad 2018-03-13 12:25 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete om Australien med fokus på historia, fakta samt djurliv
Grundskola 7 – 9 Engelska
How did the United States of America became the superpower that won the Cold War in face of the collapse of the Soviet Union? In this chapter we will follow the rise of the USA through its involvement in WWII which paved the way for its economic and cultural expansion.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Innehåll

 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

  WWII - Attack on Pearl Harbor (History of Wars) video
  Hiroshima & Nagasaki Nuclear Attacks video
  How America became a superpower video
  How America bebace a lost, exhausted superpower text
  How do Americans stand out from the rest of the World text

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår olika videoklipp och texter genom att kommentera både helhet och detaljer i diskussioner, i korta skrivuppgifter och sammanfattningar.

Du visar att du kan använda några språkliga strategier när du tar dig igenom svårare texter utan att ge upp utan istället arbetar med texter; gissar utifrån sammanhang, läser vidare eller går tillbaka i texten, sammanfattar, ställer frågor använder och ordböcker mm .

Du visar att du kan använda dig av några språkliga strategier när du talar eller skriver genom att hitta synonymer, förklara ord, parafrasera (skriva om meningen på annat sätt) eller använda ordböcker.

Du visar i skrivuppgifter samt i diskussionsgrupper att du kan uttrycka dig i tal och skrift när du varierar ditt språk och talar och skriver med visst flyt utan att använda svenska ord.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att läsa och förstå oika slags texter, både talad och läst
 • Din förmåga att kommunicera i al och skrift
 • Din förmåga att använda språkliga strategier

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • tränar ord och begrepp för att förstå olika texter
 • tränar strategier för att ta sig igenom svårare texter
 • skriver flera korta texter
 • diskuterar det vi läser och ser och tränar att samtala
 • ser dokumentärer, videoklipp, lyssnar på musik samt läser olika slags texter som handlar om Australien och dess invånare, språk och kultur för att få kunskap och förståelse för landetUppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
This is Canada, hey!

LÄSA OCH FÖRSTÅ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse av talad och skriven engelska
Hur du förstår olika typer av texter
Du förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer
Du förstår det huvudsakliga och tydliga detaljer i texten . Du förstår konkreta uppgifter i men har svårare för att förstå detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i texter och uppfattar några detaljer, som är viktiga för helheten. Du drar slutsatser utifrån texten.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter. Du uppfattar även lite svårare texters budskap/poäng
Visad förståelse
Hur du visar din förståelse (muntligt och skriftligt)
Du återberättar med stöd och/eller svarar på frågor. Du visar endast enstaka gånger att du förstår.
Du visar att du har viss förståelse genom att du kortfattat med några exempel beskriver eller diskuterar några händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du ger något exempel kring varför händelser inträffar och till viss del använda texter du har läst i egna texter.
Du diskuterar och resonerar. Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att förklara händelser och ge flera exempel. Du besvarar frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring och du kan använda texter på ett välfungerande sätt i egna texter.

Kommunicera i tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och språk
Kunna samtala i olika samman-hang och kring olika ämnen Fyllighet och variation
Du använder ett enkelt språk så att mottagaren förstår för att beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde
Du berättar, beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex. om egna upplevelser samt framför dina åsikter. Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Meningsbyggnaden är enkel.
Du har ett relativt gott ordförråd som gör att du kan variera ditt språk och utveckla budskapet i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Du talar obehindrat om olika ämnesområden på ett klart och detaljerat sätt. Du använder nyanser, synonymer och omformuleringar för att utveckla innehållet och få ett bättre flyt.
Flyt och ledighet
Kunna uttrycka sig tydligt och med flyt Sammanhang och struktur
Du berättar i punktform och med stöd och svarar kortfattat på frågor.
Du gör ibland språkliga fel som stör förståelsen vilket gör det svårt för en engelskspråkig person att förstå.
Du gör enstaka språkliga fel men mottagaren förstår sammanhanget. Du har en varierad menings-byggnad.
Ditt språk är så gott som grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck och sambandsord.
Kommunikativa strategier
Kunna använda strategier som förbättrar samtalet och för det framåt och anpassa språket efter syfte och situation
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information t,ex om familj, fritidsintressen och resor. Du ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Du deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Du ställer och besvara frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Du inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Du ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Du inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Du ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Du tar aktivt del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöta andras argument.

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte och anpassning till mottagare
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Din text är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten. Meningarna är ofta korta.
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt eller utvecklar dina uppslag med något exempel.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord sk. "linkers" för att skapa variation och flyt och sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet kan delvis förstås men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta verb i olika tempus (tidsformer) Du behärskar vanliga uttryck med preposition. (Ex mad at, happy for, thinking about)
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även mer avancerad grammatik ex. olika verbböjningar samt idiomatiska uttryck. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. omformulerar sig, använder synonymer
Du känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Du använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Bearbeta
Bearbeta och förbättra texten Fylla i luckor och stryka Förbättra språket och rätta det med hjälpmedel
Du bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: