Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSA FAKTATEXTER - matris åk 6

Skapad 2018-03-14 10:42 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska
Vad är en faktatext? En faktatext berättar om ett ämne, t ex en person, ett djur eller en händelse. Texten ska vara sann. I texten ska det finnas fakta, inte åsikter (vad författaren tycker).

Innehåll

Skolans uppdrag, utdrag ur Läroplanen, kap 1.

Målet med Undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • läsa och analysera texter för olika syften.
 • urskilja språkliga strukturer

Så här ska vi arbeta:

 • Arbeta på olika sätt med de olika lässtrategierna.
 • Läraren modellerar hur man använder strategierna.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • känner igen en text och förutspår vad den kommer att handla om,
 • skriver ner vad du redan vet innan du börjar läsa en faktatext,
 • hur du hittar nyckelord och samlar dem i en tankekarta eller matris,
 • hur du sammanfattar det viktigaste.

 

Kopplingar till läroplanen, kap 2:

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11

Matriser

Sv
LÄSA FAKTATEXTER - åk 6

LÄRANDEMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKRIVA VAD DU REDAN VET
Jag kan inte skriva ner vad jag vet om ett ämne.
Jag kan skriva ner några enstaka fakta som jag vet om ett ämne.
Jag kan skriva ner flera olika fakta som har med ämnet att göra.
FÖRUTSPÅ
Jag kan inte förstå vad en text handlar om, även om jag läser rubriken, underrubrikerna och tittar på bilderna.
Jag kan titta på rubrik, undertexter, bild och bildtext och sedan förstå ungefär vad texten kommer att handla om.
Jag brukar titta på rubrik, underrubriker, bild och bildtext för att förstå ungefär vad texten kommer att handla om.
HITTA NYCKELORD
Jag vet inte vilka ord som är nyckelord.
Jag kan välja ut några nyckelord i en faktatext.
Jag kan välja ut betydelsefulla nyckelord i en faktatext.
GÖRA EN TANKEKARTA ELLER MATRIS
Jag kan varken göra en tankekarta eller en matris.
Jag kan samla mina nyckelord och rita små bilder i mina tankekarta eller min matris.
Jag kan göra en överskådlig tankekarta eller matris med nyckelord och små förklarande bilder som hjälper mig att minnas det viktigaste.
SAMMANFATTA
Jag kan inte berätta om det viktigaste i texten med en tankekarta eller en matris.
Jag kan berätta om delar av texten med hjälp av min tankekarta eller min matris.
Jag kan berätta om det viktigaste i hela texten med hjälp av min tankekarta eller min matris.
SKRIVA NER MINA TANKAR
Jag kan inte skriva ner mina tankar om en faktatext.
Jag kan skriva ner några tankar om en faktatext.
Jag kan skriva ner vad jag har lärt mig och reflektera kring detta och berätta vilka olika tankar det väcker hos mig.

Kunskapskrav

 • Sv  E 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  C 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: