Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren åk 1

Skapad 2018-03-14 12:27 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola F – 2 Musik NO (år 1-3) Svenska Bild Idrott och hälsa
Vad kännetecknar våren? Hur märker vi att det börjar bli vår? Och vad händer med djur och växter under våren? Hur behöver vi bete oss för att inte förstöra och störa växter och djur? Detta är några av de frågor vi ska hitta svar på. Vi kommer också att göra några naturvetenskapliga undersökningar.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfiken på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper hur man framställer bilder med olika metoder och material. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga. 

Undervisningen:

Vi kommer att:

-prata, undersöka ute, och skriva om vad som kännetecknar våren

- läsa, se på filmer, prata och skriva om vårblommor och olika djur

- träna på att göra tankekartor utifrån vad vi vet om olika djur för att använda dem när vi berättar och skriver fakta om djuren

- bekanta oss med Allemansrätten genom att rita och skriva om vad man får och inte får göra i naturen, samt plocka skräp i närområdet.  

- träna på att skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden.

- träna oss på att forma bokstäverna på ett sätt som underlättar skrivningen.

- tillverka vårbilder med olika tekniker. 

- sjunga vårsånger.

- plantera frön och följa och dokumentera utvecklingen.

- diskutera och undersöka vad en växt behöver för att överleva.

- följa fluglarvers livscykel och dokumentera vad som händer. 

 

Centrala ord/begrepp

naturvetenskapliga undersökningar
hypotes, dokumentera, dra en slutsats, faktatext, tankekarta, vårtecken, knoppar, stannfåglar/flyttfåglar, larv, puppa, livscykel, ruva, så, odla,plantera, planta, gro, rot, stjälk, kronblad, Allemansrätten, para, 

 

 

 

 

 

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att: 

 • -beskriva och förklara vad som kännetecknar våren 
 • -göra en tankekarta om ett djur och skriva en faktatext utifrån den
 • -beskriva en fluga/fjärils livscykel
 • -skriva meningar för hand 
 • -ställa en hypotes 
 • -dokumentera naturvetenskapliga undersökningar och dra slutsatser
 • -skapa bilder med olika tekniker
 • -sjunga vårsånger i grupp
 • -vistas i naturen och följa Allemansrättens regler

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara utifrån frågeställningar som kommer upp under arbetets gång
 • utifrån en tankekarta berätta och skriva om ett djur
 • ställa hypoteser och dokumentera undersökningarna vi gör
 • framställa bilder
 • sjunga i grupp
 • skriva för hand

-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: