Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Pandan vt-18

Skapad 2018-03-14 12:49 i Rådmannen ULNA Förskolor
Förskola
Under vårterminen fortsätter vi vårat arbete med sagan som grund för lärandet och boken Barbapapas resa. Eftersom barnen har visat ett stort intresse och nyfikenhet för siffror, former och färger så blir det matematiken som vi lägger extra fokus på den här terminen.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte/bakgrund

Vi har i stort sett samma barngrupp som tidigare termin. Vi lägger stor vikt på att bibehålla den goda gruppkänslan som skapats i barngruppen.

Trygghet och sociala samspel mellan barn - barn och barn - pedagoger är grunden för lärande i förskolan.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

     • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

 • Fungera i grupp       
 • Visa hänsyn
 • Få ställas inför nya sociala utmaningar
 • Visa empati för sina medmänniskor

 

 

Målet når vi genom att 

 • Ha tydliga och dagliga rutiner
 • Vi har en liten barngrupp som skapar en god gemenskap
 • Skapa en bra och tydlig miljö där barnen ges möjlighet till en utvecklande lek och lärmiljö.
 • Vi pedagoger är alltid närvarande och hjälper till och stöttar i alla situationer.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Matematik

Syfte

Barnen ska ges möjlighet att utifrån sin nivå använda matematik i vardagliga situationer och på ett lekfullt sätt utveckla sin förståelse för bland annat former, färg, läge, mängd och antal.


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• testa nya saker och material som t.ex. göra olika former av olika slags material och låta barnen vara delaktiga i lärprocesserna
• genomföra aktiviteter som på olika sätt främjar deras kunskap inom matematiken, t.ex. räkna i samlingen, kunna benämna leksaker med rätt färg och form osv.

Målet når vi genom att

• Arbeta med vårt tema-arbete med Barbapapa och genom det introducera matematik
• introducera nya sagor och sånger för barngruppen, fortsätta med Sagan som grund för lärande som utgångspunkt
• Vi köper in spel och pussel som på ett lekfullt sätt introducerar matematik på barnens nivå
• Små förändringar i vår miljö t.ex. sätta upp och visa barnen olika matematiska former som barnen får känna, se och leka med. 

 

Språket

Syfte

Detta mål skapar förutsättningar för de sociala samspelet och kommunikation mellan barn-barn och barn-vuxen. Vi vill lyfta olika sätt att kommunicera på t.ex genom talspråk, kroppsspråk, tecken som stöd, sång, ramsor, dans och drama.


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
• 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• göra sig förstådd
• visar nyfikenhet och lust att lära
• 

Målet når vi genom att

Använda oss av olika kommunikationsredskap som t.ex tecken som stöd, ramsor, sånger, flanosagor och att läsa mycket böcker för barnen. Vi fortsätter lägga stort fokus på leken och det sociala samspelet där kommunikationen är en viktig nyckel. Vi lyssnar på barnen och ger dem tid att förmedla tankar och funderingar. 

 

Leken

Syfte

På pandan har vi alltid stor fokus på leken. Vi vill skapa en inspirerad och anpassad lekmiljö där barnen får utveckla sin fantasi och samspel med varandra. Vi vill skapa en nyfikenhet hos barnen och en lust att lära genom leken.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
•  utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
•  utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Målkriterier

 • Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
  • fungera i grupp
  • kunna ge och ta i leken
  • visa empati för sina kompisar
 • ta egna initiativ till lek
 • få ställas inför nya sociala utmaningar

Målet når vi genom att

Erbjuda en inspirerande och stimulerande lekmiljö. Dela upp barnen i mindre grupper så att alla får möjlighet att leka utifrån sina egna förutsättningar. Vi pedagoger ska alltid vara närvarande och stötta där det behövs. Bjuda in barn från Pantern på lekstunder för att på så sätt skapa ännu fler stunder där barnen kan lära sig av varandra.  

 

 

 


BARNS INFLYTANDE

Syfte

 Barnens intressen och idéer ska styra verksamhetens innehåll. Vi lyssnar och läser av vad barnen är intresserade av just nu.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 •  Arbetslaget ska
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• framföra sina tankar och idéer 
• förmedla sina intressen till andra
•visa/tala om vad de vill ha eller vill göra

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser

Ge barnen tid att uttrycka sina intressen. Arbeta i mindre grupper där varje barn får göra sin röst hörd.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: