👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik - VT18, åk 7

Skapad 2018-03-14 14:14 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
I Svenska Akademiens ordlista står det: "Algebra, räkning med bokstäver och andra symboler." Det är en bra förklaring, men den säger tyvärr inget om varför man ska räkna med bokstäver, när det faktiskt finns siffror. Matematiken har växt fram under många tusentals år. Drivkraften har varit att lösa praktiska problem; att bygga, att driva handel, att beräkna skatter. Allt detta kräver matematik. Men när en arkitekt har byggt tio hus märker han att det finns problem som återkommer och att det finns lösningar som alltid fungerar oberoende av vilka mått husen har. Matematiken har som sagt utvecklats av hundratusentals matematiker i Egypten, i Indien, i Grekland, i Arabien och på andra håll i världen. Och med tiden har man kommit att enas om vissa metoder och formler som är allmängiltiga. Det är det som är algebra och det är det språket som du ska lära dig.
Grundskola 7 Matematik
Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska använda och utveckla de fem matematiska förmågorna inom statistik:

 • begrepp
 • metod
 • kommunikation
 • resonemang
 • problemlösning

 

Centralt innehåll

Se utdrag ur Lgr11 nedan.

 

Metod/undervisning

Vi kommer att arbeta med och gå igenom följande:

 • Tabell
 • Frekvens
 • Lägesmått
 • Medelvärde
 • Medianvärde
 • Typvärde
 • Spridningsmått
 • Stolpdiagram
 • Stapeldiagram
 • Linjediagram
 • Cirkeldiagram
 • Histogram
 •  

 

 

 

Undervisningen sker genom:

- genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt
- arbete med stenciler och i matematikboken, även det både i grupp och individuellt
- att med hjälp av diagnoser och tester kontrollera inlärningen
- skriftliga prov över arbetsområdet

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån kunskapskraven i LGR11.

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och ser sambandet mellan olika begrepp
 • Hur väl du kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • hur väl du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • hur väl du kan föra och följa matematiska resonemang
 • hur väl du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt hur väl du kan värdera valda strategier och metoder

En stor del av bedömningen sker under lektionstid då jag lyssnar på ditt matematiska resonemang och kan se vilka begrepp, strategier och metoder du behärskar. Jag kommer att ta del av din skriftliga kommunikation och kontrollera att du använder ett tydligt och korrekt matematiskt språk, både skriftligt och muntligt.

Förmågorna bedöms genom samtal, redovisningar och prov.

Uppgifter

 • Statistik - undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik

Förmågor

På väg mot E
E
C
A
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i bekanta sammanhang på relativt väl fungerande sätt. Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begreppen i nya sammanhang på väl fungerande sätt. Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Välja och använda lämpligen matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder. Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder. Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder. Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulera/lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet karaktär. Formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Ger några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt. Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.