Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden

Skapad 2018-03-14 14:36 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 8 Slöjd
Slöjd är grönt. I läroplanen betonas arbetet för en hållbar utveckling. I slöjden utvecklas medvetenheten om detta utifrån fyra Å. Återhållsam - att vi bara ska konsumera det vi behöver med tanke på ekologiska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter i ett globalt perspektiv. Återanvänd - att vi använder det som produceras som det är, att vi byter skänker, lånar och delar saker med varandra. Återbruk - att vi tar till vara på producerat material och lagar, förändrar, gör om samt använder det till något nytt och annat än vad det var tänkt från början. Återvinn - att allt som inte längre kan användas ska hamna på rätt ställe i kretsloppet. Exempelvis PET-flaskor återvinns och blir tyg. Förutsättningar. Tillverka ett föremål som passar in i det kretslopp som staden förutsätter. Arbeta gärna med de fyra Å:na som finns överst i ingresstexten. Vad kan du få för idé? Skissa gärna och skriv upp materiallista på vad som ska tillverkas. Praktiskt: Efter att skissen är gjord samt att jag som lärare fått se vad det ska bli för föremål. Börja tillverka det du tänkt dig. Teoretiskt: Sök fakta om Återhållsam, Återbruk, Återanvänd samt Återvinn, ekologiskt, miljötänk eller något mer som du finner vara intressant. Arbets ska dokumenteras i din loggbok samt ritningen/skissen skall finnas med för att du ska kunna bli godkänd på uppgiften. Lycka till!

Innehåll

Kunskapskrav från LGR11

De kunskapskrav som undervisningen kommer att inriktas mot - Formge och framställa slöjdföremål. - Utveckla idéer - Pröva hur material och tekniker kan kombineras. - Ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet. - Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om erfarenheter, trender och traditioner i kulturer.
 
Undervisning
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet. Få kunskap om grundläggande såg och borrteknik. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och /eller i samspråk med läraren hitta lösningar på problemen. Slöjden är en tillåtande miljö för detta, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.
 
Tillämpning
Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess.
 
Bedömning
Kunskapskrav från LGR11 "Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen". Vi bedömer, förutom förmågorna som beskrivits ovan, dessutom elevens förmåga att - följa instruktioner,muntligt som skriftligt, - förmåga att lösa problem, - reflektera kring sitt arbete, Vi tittar också på elevens självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har.

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd årskurs 7-9 Lgr 11

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Från formgivning till färdig produkt utifrån att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda rätt redskap på rätt sätt till din produkt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
I arbetsplaneringen motiverar du färg, form och materialval i din arbetsplanering. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Använd inspirationskällor och dokumentera ditt arbete.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
I arbetsplaneringen och i skisserna visar du på olika sätt att uttrycka arbetet med hjälp av olika tekniker.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Aktivt arbete varje lektion för att ditt arbete ska utvecklas. Läs instruktion, tänk själv, fråga kompis, fråga lärare.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Du skriver i din arbetsbok; planering, lektionsutvärderingar och reflektion. Slöjdord ska in i ett sammanhang.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ska kunna tolka och kunna resonera kring dina val.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: