Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2018-03-15 14:48 i Domnarvets skola Borlänge
Kortkurs i referatskrivning för fyra lektioner.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I två veckor skall vi jobba med textgenren referat. Ordet referat härstammar från "Referare" som är latin och betyder ”att återge”. Referat är en sammanfattning av till exempel en text eller en händelse. Referat skrivs för att sammanfatta något, till exempel när man studerar, men det kan också användas som inslag i andra texter.

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer under v.10-12 arbeta med referat

Innehåll

Lektion 1+2  Genomgång av textgenrens huvuddrag utifrån ett häfte.

Lektion 3  Skriva ett referat tillsammans med kamrat utifrån texten Reklam gör mig trött i häftet och sedan jämföra med ett referat skrivet av texten

Lektion 4  Skriva referat = PROV

 

Arbetsmaterial

Portal sid 198-199

Arbetshäfte med referatgenomgång, referatmarkörer, sambandsord, artikeln Reklam gör mig trött! och en bedömningsmatris.

Examination

 1. Skriva ett referat

Bedömning

 • Är källangivelsen korrekt gjord?
 • Är referatet kortare än källtexten (max 1/3)?
 • Finns det lämpliga och varierade referatmarkeringar?
 • Innehåller texten sambandsord och är den sammanhängande?
 • Finns det styckeindelning?
 • Är källtexten objektivt återgiven?
 • Är referatet skrivet med egna ord?
 • Är språket neutralt?
 • Är referatet skrivet i presens? 
 • Se även matris nedan

 

Uppgifter

 • referattest v 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris till Referat - PROV

F
E
C
A
Innehåll
Referatet återger i stora drag originaltextens innehåll
Referatet återger relativt väl originaltextens innehåll
Referatet återger mycket väl originaltextens innehåll
Källhänvisningar, rubriksättning
Referatet innehåller källhänvisning, citat och några enkla referatmarkeringar Referatet har en till största del korrekt angiven rubriksättning med hänvisning till textens genre och originaltextens rubrik.
Referatet innehåller flera relativt väl angivna källhänvisningar, referatmarkeringar och citat Referatet har en korrekt angiven rubriksättning med hänvisning till textens genre och originaltextens rubrik.
Referatet innehåller flera mycket väl fungerande källhänvisningar, referatmarkeringar och citat. Referatet har en korrekt angiven rubriksättning med hänvisning till textens genre och originaltextens rubrik.
Språk, stil, skrivregler, genre
Ordval är lämpliga och passar till genren Meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet till stor del med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Ordvalen visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget Meningsbyggnad är varierad och fungerar relativt väl. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet till större del med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Ordvalen visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar väldigt väl i sammanhanget Meningsbyggnad är varierad träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väldigt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.

Sv
Svenska, Domnarvets skola grundmatris

F
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: