Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spoken Word

Skapad 2018-03-15 21:50 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vad är spoken word? Spoken Word handlar om att väcka glädjen inför språket och nyfikenheten på berättandet. Under den kommande perioden i svenskan ska vi alltså fokusera på just berättar- och språkglädje!

Innehåll

“Spoken word är en muntlig framställning av en dikt, text, berättelse m.m. där texten och framförandet slingrar sig tätt ihop. Du använder dig av de medel som finns för att göra ditt budskap och din berättelse intressant. Det handlar om att finna de språkliga tricks och sceniska knep som passar just dig.” (www.ordkanon.se)

 

Genom vårt gemensamma arbete i klassrummet får du kunskaper om vad som är typiskt för genren när det gäller uppbyggnad, innehåll och ordval. Dessa drag/berättargrepp använder du sedan då du producerar din egen Spoken Word-text. Du kommer få möjlighet att tänka och samtala kring ämnet, för att sedan skriva, bearbeta, och sist men inte minst, presentera just din Spoken Word!

 

Lgr 11, ur svenskämnets syfte

Eleverna ska:

 • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 • ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 • utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 • stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 • ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 • ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisning

Arbete med genretypiska drag, lyssna till och se filmklipp på olika spoken word-framträdanden. Produktion av egen text, bearbetning, respons och framförande.

 

Underlag för bedömning

*Ditt klassrumsarbete (muntligt deltagande, responsarbete, kvalitet på uppgifter).

*Ditt framträdande/uppläsning av din text.

 

Tidsplan Lektionsarbete Läxa

v. 10


Dikt

Intro: ‘Tills döden skiljer oss åt’ - samtal kring text.


Grupparbete dikt

Ingen läxa

v. 11Vad är spoken word?


Här är vi nu - En film om spoken word (dokumentär)

Egen idé?

v. 12 DEL 1


Vikarie då Louise är på Np rättning sv år 9 ons-fre

Textskrivande - du skriver en text om dig själv utifrån en stödstruktur.

Arbeta med den egna texten, ett första utkast, tänk: om dig själv utanpå, inuti och omkring.

v. 13 DEL 2v. 13 - Fredag lovdag

 

v. 14 - Påsklov

Språkarbete - du jobbar med språket i texten:  genom att stryka och lägga till text, användning av liknelser, metaforer, citat och gestaltningar.


*Fortsatt skrivarbete

Skriv ett andra utkast.

v. 15 DEL 3

*Respons på text.

* Träna på framförandet - du tränar på själva framförandet:  tempo, intonation och rytm.


Förbereda uppläsning av egen Spoken Word

v. 16

Läs högt semifinal fredag

Uppläsning/framträdande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav i Svenska

E
C
A
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera om ett verk och se samband mellan verk och upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Förmedla texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förbereda och genomföra muntlig framställning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: