👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder Åk7

Skapad 2018-03-16 08:59 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Att lära sig kemi är som att bygga hus, man måste först lägga grunden för att sedan bygga väggar, sätta dit tak, dörrar och fönster. I detta arbetsområde får du lära dig kemins husgrund. Allt i livet är kemi. Din kropp fungerar inte utan kemi. I naturen pågår hela tiden kemiska processer. Du använder dig av kemi varje dag. Kemin använder atomer som byggstenar. Med drygt 100 grundämnen kan man bygga miljontals ämnen. Det fungerar ungefär som med lego, man kan bygga olika saker med samma legobitar och använda olika sorters legobitar. Eller kan man jämföra det med hur vi bygger ord, meningar och skriver böcker och formar miljontals olika ord med bara 29 bokstäver. Du kommer nu att få lära dig att tala det kemiska språket och det naturvetenskapliga arbetssättet (hur alla kemister undersöker). Vi kommer också att titta på hur våra grundämnen är begränsade naturresurser som behövs till olika saker i vårt samhälle, till exempel elbilar.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

 • att stimulera elevens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem

 • få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 • att med ett miljöperspektiv få möjlighet både till att se det egna ansvaret för vår miljö och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

 • att med ett etiskt perspektiv  ge grund för och främja elevens förmåga att göra personliga ställningstaganden.

    

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Lära dig arbeta säkert och känna trygghet vid olika experiment

 • Träna på att göra systematiska undersökningar och dra slutsatser av dem.
 • Träna på att föreslå förbättringar.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att granska information, kommunicera och ta ställning i miljöfrågor

   

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

 

Konkretisering - när du har arbetat med detta avsnitt så kan du:

 

 • förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt

 • farosymboler och säkerhetsregler

 • använda utrustning i salen på ett säkert och effektivt sätt, t ex gasolbrännare

 • redogöra för vad en atom och en molekyl är

 • redogöra för vad ett grundämne och kemisk förening är

 • 5-15 stycken kemiska tecken och hur man läser och skriver en kemisk formel

 • redogöra för några egenskaper

 • ämnens olika faser

 • förklara skillnad mellan ett rent ämne och en blandning

 • kunna ge exempel på en blandning /rent ämne

 • beskriva några metoder för att separera ämne

 • olika lösningsmedel

 • föreslå en separationsmetod beroende på ämnenas egenskaper

 

 

 

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgångar, spela memory, korta filmklipp etc
 •  Arbete med individuell inlämningsuppgift kring ett Grundämne
 •   Laborationer
 • Övning i att öka information och analysera källor
 • Övning i att resonera, ta ställning och framföra argument

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda utrustning under laborationer
 • planera och genomföra en laboration
 • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor, kunna ge förslag på hur metoden kan förändras
 • använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller.

 • ta ställning, motivera ställningstagande och föra ett resonemang (skriva en insändare rörande elbilar)

 

Jag kommer bedöma din förmåga genom:

 

 • Läxförhör om säkerhet och grundläggande begrepp

 • Svara på frågor/diskutera under lektionstid
 • Inlämningsuppgift Grundämne
 • Genomförandet och redovisning av laborationer (muntligt/skriftligt) med kontinuerlig feedback

 • Praktiskt laborationsprov med utvärdering av felkällor

 • Insändare Elbilar

 

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    
 •  

 

2. Undervisning:

 •    
 •    
 •  

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Fy Bi Ke
Matris Kemi

Uppfyller inte kunskapskravet för E ännu
E
C
A
Använda kunskaper i kemi /fysik/biologiför att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ke- Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.