Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i vår närmiljö

Skapad 2018-03-16 12:09 i Slöingeskolan Falkenberg
Undersökande tema ute i vår närmiljö.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Biologi
Genom att utforska vår omgivning ska eleverna skapa nyfikenhet och intresse samt utveckla sina kunskaper om biologiska sammanhang. Genom bl.a. undersökningar kommer vi att titta på olika växter, dess uppbyggnad och hur de sprids och blir till nya växter. Vi kommer även att titta på och sortera djur i olika grupper.

Innehåll

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor: 

 • namn och utseende på de vanligaste träden i vår närmiljö
 • namn på de vanligaste växterna som finns i vår närmiljö samt dess delar
 • pollineringen och befruktningen hos växterna samt dess livscykel 
 • beskriva fotosyntesen och sambandet mellan gröna växter och levande djur
 • berätta om några samband i naturen som uppstår inom olika  näringskedjor 
 • förklara hur några kretslopp fungerar  t ex kretslopp med nedbrytning av växter och djur
 • vad allemansrätten innebär och veta hur man ska uppträda i naturen
 • djurens olika arter
 • känna igen några vanliga fågelarter i Sverige samt kunna beskriva dem.

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen använder vi textutdrag samt material som innehåller undersökningar.

Vi kommer att ha:

 - gemensamma genomgångar och diskussioner 

 - enskilt - par och grupparbete

 - experiment

 - titta på filmer

 - skriva förklarande texter.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dina grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, hur du använder biologins begrepp samt hur du dokumenterar dina experiment i text och bild. Jag kommer att bedöma hur du kan beskriva sambandet mellan människan och naturen och hur du kan berätta om växternas och djurens anpassning till olika livsmiljöer.

 

Du ska få redogöra:

 • om växternas och djurens liv samt dess anpassningar

 • pollineringen och befruktningen hos blomväxter

 • hur naturen hänger ihop i olika näringskedjor och kretslopp

 • de vanligaste träd-, växt -och fågelarterna i din närmiljö,

 • fotosyntesen genom att få förklara denna, utifrån en egen ritad bild

 • din kunskap om allemansrätten samt visa att du vet hur man ska uppträda i naturen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: