Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa åk 1-6

Skapad 2018-03-16 12:36 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Övergripande pedagogisk planering för idrott och hälsa både ute och inne. Planeringen utgår ifrån målen i åk 6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
På idrottslektionerna ska du ha möjlighet att utveckla din motorik och fysik samtidigt som du övar samarbete med dina kamrater. Vårt viktigaste mål är att vi har roligt tillsammans och att vi hittar former för att motionera som passar alla.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Ur Central innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • samarbete med andra elever
 • din fysiska förmåga
 • din motoriska förmåga

Bedömning

Undervisning

Lekar av olika slag, både med boll och utan boll.

Kondition och motorikträning på hinderbanor och stationer.

Friidrott; längdhopp, löpning, kast med liten boll och höjdhopp.

Simträning.

Skridskor.

Orientering i närområdet.

Rörelse till musik, dans.

Gymnastik med satsbräda och trampett.

Samarbete och att få alla att vara med utefter sina egna fysiska förutsättningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott

OMDÖME – Idrott och Hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
PRAKTISK FÖRMÅGA
- styrka - uthållighet - rörlighet - koordination
Kan utföra rörelsemoment som möjliggör deltagande i olika aktiviteter.
Kan utföra rörelsemoment i vissa aktiviteter på ett tekniskt korrekt sätt.
Kan utföra rörelsemoment i de flesta aktivteter på ett tekniskt korrekt sätt.
Kan utföra rörelsemoment i flera olika aktiviteter på ett tekniskt korrekt sätt och kan utföra dessa i högt tempo och med god precision.
SAMARBETE
- samspel - hänsyn
Kan samspela i olika moment där detta krävs
Kan samspela i olika moment där detta krävs, samt visar förståelse för andras brister. Försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt.
Diskuterar och resonerar tillsammans med andra och/ eller hittar praktiska lösningar i spel eller övningar som möjliggör ett bättre samarbete i laget eller gruppen som eleven tillhör. Uppmuntrar och peppar klasskamrater.
Är aktiv i gruppens arbete och har en förmåga att höja kvalitén på innehållet och på gruppens prestationer. Tar stort och medvetet ansvar för att aktiviteten och att samarbetet fungerar. Ex. Kan i situationer där det krävs anpassa sig efter andra elevers förmåga samt fungerar som resurs och stöd till klasskamrater.
TEORI
Förståelse för hälsobegreppet inom aktuellt område, ex.vis - rörelsedagbok - träningslära - ergonomi - kost
Har förståelse för de grundläggande teoretiska hälsobegreppen (fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande).
Visar viss förståelse för sambandet mellan kost, motion och hälsa. Drar enklare slutsatser och kan värdera sin egen kost och träning.
Kan föra resonemang kring något teoretiskt begrepp och motivera sina ställningstagande utifrån denna.
Kan föra resonemang kring olika teoretiska begrepp, göra ställningstagande utifrån dessa och motivera de val som borde göras.
LEDARSKAP
Uppvärmning
Planerar och är delaktig i någon form i genomförandet av en uppvärmning/ del av lektion.
Planerar och är genomgående delaktig i genomförandet av en uppvärmning/ del av lektion. Ex. instruerar vissa övningar/ moment muntligt eller praktiskt så att de är möjliga att genomföra.
Planerar och genomför en aktivitet med tydligt syfte anpassad för gruppen generellt. Ex. Eleven instruerar övningar/ moment muntligt och praktiskt så att de är möjliga att genomföra. Ger individuell feedback i form av beröm och uppmuntran.
Planerar och genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare. Ex .Ger konsekvent tydliga instruktioner muntligt och genom att visa övningar/moment. Ger individuell feedback i form av konstruktiv kritik till klasskamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: