Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma// Statistik, år 7(v.12 -17)

Skapad 2018-03-18 13:36 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
I den här planeringen ska du få utveckla dina färdigheter om statistik. Att kunna tolka, rita och kritiskt granska tabeller och diagram. Att beräkna och använda lägesmått och spridningsmått. Hur man använder tabeller och diagram för att presentera en undersökning. Genom att lösa olika problem får du träna dig i att använda dina färdigheter. Exakt innehåll och uppgifter för de olika veckorna uppdateras under arbetets gång. Innehåll för pågående vecka gäller.

Innehåll

INLEDNING

I din vardag möts du ständigt av matematik i många olika typer av media, till exempel i tidningar, på TV eller Internet. Ett vanligt och tydligt sätt att presentera information på är genom en tabell och olika typer av diagram. 

 För att du själv ska ha möjlighet att tycka till om den information som finns och kunna påverka de beslut som sker i samhället är det viktigt att du fullt ut förstår den information som presenteras.

Det finns till och med dem som kommer att försöka luras med hjälp av statistik, genom att använda den på fel sätt. Exempelvis för att få en sak att verka bättre än den faktiskt är!  Har du kunskap om statistik kan du lätt upptäcka deras trick!

 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Under kommande veckor kommer ni att få repetera och utveckla era kunskaper inom området bråk och procent.  Vi startar veckan med en genomgång där veckans begrepp och metoder tas upp. Detta antecknas i din minnesbok. Ni förbereder er inför måndagens pass genom att titta på "veckans film" och skriva ner de frågor som dyker upp i din minnesbok. Du tittar på filmen minst två gånger. Vi arbetar med området både parvis och enskilt med hjälp av arbetsblad och uppgifter ur vektor. Detta varvas med problemlösningspass. Dina lösningar på problemen redovisar du i ditt problemlösningshäfte och lämnar sedan in det till mig.

Vid vårterminens start kommer ni att få repetera multiplikationstabellerna på nytt, så att de automatiseras. Du ska lära dig att se sambandet mellan multiplikation och division.

Målet är att du efter avslutad PP har lärt dig:

 • att tolka, rita och kritiskt granska tabeller och diagram
 • att beräkna och använda lägesmått och spridningsmått.
 • hur man använder tabeller och diagram för att presentera en undersökning

 

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v.12  Tabeller och diagram

□ GG: Frekvens tabell, Hur väljer man diagram? Vilka olika typer av diagram finns det? Kritisk granskning  av statistik. 

 ☐ Par uppgift: tabeller och diagram.

□ Vektor kap 4:  delkapitel 4.1 : Alla göra start nivån. Välj sedan minst en till nivå! 

□ Film: 4.1 v7, 4.1b V7, 4.2 V7  (www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 

v.13 Lägesmått ( medelvärde, median, typvärde)

□ Vektor kap 4:1

□  GG: lägesmått

□ torsdag: Schemabrytande dag - kompisklasser 1-4-7

 

 □ Film: 4.3 V7  ((www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

v.14   PÅSKLOV!

 

v.15 Lägesmått  

□ Gemensam repetition lägesmått.

□ Vektor kap 4:  delkapitel 4.2 : Alla gör "start"- nivån. Välj sedan minst en till nivå! 

□ Problemlösning ( Redovisning problemlösningsboken).

v.16 Spridningsmått

 □ GG: Spridningsmått ( variationsbredd...)

□  Vektor kap 4: delkapitel 4.3 : Minst två nivåer! 

□ Torsdag: Rikt problem - medelvärde. (EPA)

 

v.17 Avslut statistik/ prov

□ Repetitionsuppgifter.

 □ Prov - torsdag

 

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

 • För elevskattning och utvärdering se ....
 • För formativ och summativ bedömning gå till ....

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIKMATRIS // år 7 ,ht.17

F
E
C
A
PROBLEMLÖSNING
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Du visar ännu inte att du kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
RESONEMANG
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Du behöver arbeta mer med området för att ta till dig och kunna använda de metoder och strategier som är typiska för området.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problem.
BEGREPP
Använda matematiska begrepp
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och att kunna använda dem i välkända sammanhang.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
BEGREPP
Beskriva med matematiska uttrycksformer Uttrycksformer & begreppens relation
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och att kunna använda dem i välkända sammanhang.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
METOD
Välja och använda matematiska metoder
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och att kunna använda dem i välkända sammanhang.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
KOMMUNIKATION
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du redovisar endast med svar och /eller visar för lite av din process för att bedömning av ditt matematiska språk ska kunna ske.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder dig av symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder dig av symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder dig av symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
RESONEMANG
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Du redovisar endast med svar och /eller visar för lite av din process för att bedömning av ditt matematiska språk ska kunna ske.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dna förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dna förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna flyter på och fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fördjupas eller breddas och fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: