Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna Islam, Kristendom och Judendom VÅ08ABC

Skapad 2018-03-20 09:23 i Vallåsskolan Halmstad
Vi undersöker våra största världsreligioner: Kristendom, judendom och islam. Vi kommer även att få veta lite mer om religionerna buddism och hinduism.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi lära oss mer om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, lära oss namn på och fakta om vanliga högtider, religiösa byggnader, symboler och föremål.

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor. Vi läser några centrala berättelser från de olika religionerna. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristendomen, judendomen och islam. Du kommer även att få utveckla din förmåga att beskriva likheter och olikheter mellan de tre största religionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska:

 • söka information om de olika religionerna med hjälp av våra digitala verktyg
 • skriva egna faktatexter om de tre religionerna
 • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • läsa olika religiösa berättelser

Bedömning

Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser.
 • redogöra i form av faktatext för de tre olika religionerna

 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Re Sv SO SvA
Halmstad SO - Kunskapskrav åk 3

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: