Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Zick Zack Läsrummet åk 5

Skapad 2018-03-20 16:28 i Tunets skola Borlänge
Vi har ett nytt material i svenskan som heter Zick Zack. I Läsrummet får eleverna möta sex typer av texter som ofta förekommer i skolan.
Grundskola 4 Svenska

Vi kommer att arbeta med sex typer av texter som ofta förekommer i skolan: - den berättande, som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga. - den beskrivande, som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur. - den förklarande, som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen - den instruerande, som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept. - den argumenterande, som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare. - den återberättande, som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

Innehåll

Undervisning

Vi ska arbeta med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi möter bl.a. skönlitterära texter, faktatexter, instruktioner,dikter. Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp genom att samtala om texten på många olika sätt och infallsvinklar.. Sedan läser vi texten, ibland i helklass, enskilt eller i par. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt. De skriftliga frågorna finns i tre kategorier:
På raderna - svaret går att hitta i texten
Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten
Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

Bedömning

Den skriftliga uppgiften där eleverna svarar på frågor (på raderna, mellan raderna, bortom raderna) ligger till grund för bedömningen av elevernas läsförståelse på olika texttyper.

Hur delaktig du är i textsamtalen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Nya språket lyfter C-F

C - Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
C - Läsa
C:1 - Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 - Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 - Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 - Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
C - Skriva
C:1 - Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
C:2 - Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 - Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 - Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.

D - Eleven läser obehindrat med förståelse.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
D - Läsa
D:1 - Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
D:2 - Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
D:3 - Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
--
D - Skriva
D:1 - Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel för skrivande.
D:2 - Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D:3 - Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
--

E - Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E - Läsa
E:1 - Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och textens innehåll för att berika sitt samtal om texter.
E:2 - Eleven använder kunskap om textens uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
E:3 - Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
--
E - Skriva
E:1 - Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E:2 - Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E:3 - Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
--

F - Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av lässtrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
F - Läsa
F:1 - Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
F:2 - Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
F:3 - Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av lässtrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
--
F - Skriva
F:1 - Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F:2 - Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F:3 - Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
--

Samtala, tala och lyssna

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
--
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
--
--
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: