Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogisk planering, Fokusområde Naturvetenskap, Teknik & Miljö VT - 18

Skapad 2018-03-21 09:30 i Bosgårdens förskola/Ju plats Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under april och maj kommer vi att ha aktiviteter där vi samtalar med barnen om naturvetenskapliga begrepp, teknik, miljö och odling. Vi kommer att experimentera med teknik tillsammans med barnen på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

WWF (Världsnaturfonden) hänvisar till skolverket som menar att den pedagogiska verksamheten på förskolan skall präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro. Barnen skall förstå naturens kretslopp och hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö. Utifrån detta kommer vi att arbeta med naturvetenskap, teknik och miljö på lustfyllt och lärande sätt för att öka barnens intresse och förståelse inom fokusområde.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Vi kommer att utgå från barnens intressen från tidigare fokusområde matematik och väva in detta tillsammans med naturvetenskap på ett lustfyllt sätt. ”Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.” Mölndals stads vision 2022

Barnen har visat intresse för former från föregående fokusområde och utifrån detta har vi valt att introducera fokusområdet med odling - något som flera av barnen redan frågat efter under fokusområde matematik. Vi kommer att använda solrosens cirklar och mjölkförpackningarnas kvadrater. Många av barnen visar även intresse för skapande aktiviteter från föregående fokusområde, detta kommer vi att ta tillvara på inom fokusområde naturvetenskap/miljö/teknik. Vi kommer att skapa pedagogiska planeringar, i dessa kommer vi att arbeta med:

 • Miljö och hygien 
 • Teknik
 • Odling -  matens betydelse för hälsan

Syftet med fokusområdet är att:

 • Barnen ska få bekanta med grundläggande naturvetenskapliga tekniska begrepp
 • Skapa ett intresse för att ta hand om vår miljö.
 • Experimentera med barnens intresse och nyfikenhet som grund.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Naturvetenskap använder vi i leken, i vardagen och i alla situationer som uppstår under dagen.

Vi kommer att odla,  läsa och sjunga om naturvetenskap och miljön. Vidare kommer vi att arbeta med teknik/fysik genom att använda oss av Greenscreen och QR koder.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Loppan från sagan - Bättre än världens bästa bok, kommer att introducera fokusområdet för barnen. Loppan kommer att illustrera en solros för barnen med hjälp av cirklar.

Mölndals stad vision ” Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.” Mölndal 202

Detta kommer vi att arbeta kring utifrån Mölndals stads vision genom att bland annat odla.

Barnen bär på personliga erfarenheter som är viktiga att lyfta fram, vi vill ta del av deras funderingar kring miljö och naturvetenskap ur ett miljöperspektiv och ta tillvara på nyfikenheten och de frågor som kan uppstå. 

Säljö (2014) menar att människan lär sig genom att delta i kommunikativa samspel med andra. Det är då olika sätt att resonera och tolka verkligenheten möts. Dessa tar individen sedan med sig i framtida situationer.

Vi kommer att låna böcker från bokbussen och sjunga sånger inom området. Vi kommer samtala om och ha dialog kring de böcker vi läser för barnen.

Vi kommer att skapa en lärmiljö som väcker barnens intresse för naturvetenskap och miljö. Vi kommer att odla i mjölkförpackningarna för att ge barnen, på ett konkret sätt, möjlighet att följa hur frö till en blomma går till. 

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vi kommer att plantera för att visa att det går att plantera ett frö som sedan blir en växt. Vi vill att barnen ska få erfara att det är möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

Vi kommer att använda oss av estetiska lärprocesser främst genom sånger. I sångerna kommer vi att använda oss av pronomen hen och den på de djur som vi sjunger om.

Vi kommer att benämna naturvetenskapliga begrepp på olika språk, både i sången och dialogerna tillsammans med barnen.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: