Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions

Skapad 2018-03-21 14:09 i Tullbroskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer du att få läsa texter som handlar om mer eller mindre viktiga uppfinningar samt om det stora landet Kanada.
Grundskola 6 Engelska
In this unit you will learn about some interesting inventions.

Innehåll

med start i v. 3

Mål för Unit 5 - Inventions

 • Att kunna läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 5.
 • Att förstå hörövningen.
 • Att kunna återberätta texten med egna ord.
 • Att lära mig hur man använder some/any.
 • Att lära mig vad ett regelbundet verb är och kunna böja tio verb i rätt form.
 • Att lära mig vad ett oregelbundet verb är och kunna böja tio verb i rätt form.
 • Att kunna förklara ett ord jag inte känner till genom att beskriva det med andra ord.
 • Att kunna beskriva tre uppfinningar på engelska.

Syfte och innehåll

Syfte (ur läroplanen):

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll:

Vad:
- texter om uppfinningar 
- oregelbundna verb
- some/any
- hörövningar

- Området kommer att avslutas med att du skriver en berättelse utifrån givna bilder.

 

Hur:
Enskilt, parvis eller i små grupper arbetar vi med texterna i Gleerups .
Vi blandar gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass med arbete i mindre grupper, par och enskilt. Vi läser, lyssnar och ser en tv-serie..

Eleven skriver en text om ett föreslaget eller självvalt ämne.
Eleven arbetar med grammatik i workbook.
Eleverna kommer att träna på att prata genom att ta med en egen bild att prata om (liten grupp).
Eleverna kommer att skriva om ett engelskspråkigt land och berätta om det för hela gruppen.
Eleverna tränar in oregelbundna verb och regelbundna verb.
I slutet av arbetsområdet skriver eleverna en berättelse utifrån givna bilder.

Bedömning:
Bedömning sker fortlöpande under lektionstid, läxförhör, genom inlämning av en skriftlig uppgift, en muntlig presentation av det egna arbetet med ett land, en muntlig uppgift där du berättar om en bild i en liten grupp samt att du skriver en berättelse utifrån givna bilder för att visa vilket ordförråd och grammatik du har införskaffat dig.
Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Matris i engelska åk 3-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Skriva
Uttrycker sig tydligt och sammanhängande
Skriver med handledning enkla meningar.
Skriver enkla meningar med övervägande engelska ord.
Skriver enkla meningar.
Skriver en enkel sammanhängande text.
Återberättar
Kan med handledning återberätta en enkel text med enstaka ord och fraser. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old.
Kan med enstaka ord och fraser återberätta delar av innehållet. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old.
Kan återberätta helheten i enkel text med egna ord. Ex: The black, happy dog is three years old. He’s older than my dog.
Kan återberätta helheten samt detaljer i enkel text med egna ord. Ex: The, happy dog is three years old. He is black but he has got a white spot near his nose. He’s older than my dog.
Förmedla innehåll - Skriver personligt och engagerande
Kan med handledning förmedla uppgiftens innehåll.
Förmedlar uppgiftens innehåll.
Förmedlar uppgiftens innehåll och gör ett försök att skriva personligt.
Formulerar och uttrycker egna åsikter.
Uttrycker med handledning egna åsikter
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Formulerar egna åsikter och motiverar varför. Ex: " I like ice-cream because…, eller åsikter om en film etc
Använder omformuleringar
Saknar omformuleringar
Kan med handledning göra enkla omformuleringar.
Kan använda enkla omformuleringar. Ex: trunks = swimming suit for boys
Använder omformuleringar som stöder budskapet. Ex: It’s raining hard. It’s actually raining cats and dogs.
Vokabulär
Kan med handledning bilda enkla meningar Ex: My name is…, It’s a …
Har ord för att bilda enkla meningar Ex: My name is…, It’s a…
Har ord för att skriva en enkel text med handledning.
Har ord för att skriva en enkel text
Grammatik, stavning
Skriver en text med enstaka rättstavade ord.
Skriver en text med enstaka ord och använder med handledning enkla grammatiska strukturer. Ex: I am, I have…
Skriver en text där huvuddelen av orden är rättstavade och använder enkla strukturer. Ex: I am, I have…
Skriver en text med god stavning och använder grammatiska strukturer.
Tala
Samtala
Formulerar enkla meningar. Ex: I’ve got a red jacket.
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Muntlig framställning/berätta
Kan med handledning berätta med enkla meningar.
Berättar med enkla meningar samt använder övervägande engelska ord.
Berättar med enkla meningar med engelska ord.
Berättar med sammanhängande meningar med engelska ord.
Återberättar
Kan med handledning återberätta enkelt tal med enstaka ord och fraser. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old.
Kan med enstaka ord och fraser återberätta delar av innehållet. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old.
Kan återberätta helheten i enkelt tal med egna ord. Ex: The black, happy dog is three years old. He’s older than my dog.
Kan återberätta helheten samt en del detaljer i enkelt tal med egna ord. Ex: The happy dog is three years old. He has a white spot near his ear. iHe’s older than my dog.
Formulerar och uttrycker egna åsikter
Kan med handledning uttrycka egna åsikter.
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Formulerar egna åsikter och motiverar varför. Ex: ”I like ice-cream because…, eller åsikter om en film etc.
Använder omformuleringar
Saknar omformuleringar
Kan använda enkla omformuleringar. Ex: trunks = swimming suit for boys
Använder omformuleringar som stöder budskapet. Ex: It’s raining hard.= It’s raining a lot.
Lyssna
Texter
Förstår enstaka ord och fraser.
Kan med handledning förstå kortare texter i talad engelska.
Kan förstå helheten i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Instruktioner i tal
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner på talad engelska.
Förstår och följer enkla instruktioner på talad engelska
Förstår och följer instruktioner på talad engelska.
Läsa
Instruktioner i skrift
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enklare instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsförståelse
Förstår enstaka ord och fraser i enkla texter.
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: