👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh och Sv: Arbete och framtid vt18 8a2

Skapad 2018-03-21 15:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsmarknaden, arbetsliv och utbildning
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
.

Innehåll

 Du ska:

 • kunna använda relevanta begrepp i olika resonemang (arbetsmarknad, jämställdhet mm).
 • förklara samband mellan socioekonomisk bakgrund, etnicitet, utbildning och arbete
 • resonera kring hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra
 • träna på att delta i samtal
 • formulera och bemöta argument kring viktiga samhällsfrågor
 • kunna muntligt redogöra för din prao med ett ämnesrelaterat språk 

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Arbete med samhällsvetenskapliga begrepp 
 • Diskussioner kring samhällsstrukturer och samband
 • Avslutande gruppdiskussion
 • Muntlig redovisning av din prao

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda samhällsvetenskapliga begrepp 
 • undersöka samhällsfrågor se samband (samband mellan socioekonomisk bakgrund, etnicitet, utbildning och arbete) och underbygga resonemang
 • resonera kring hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och om du kan se samband mellan olika faktorer.

   

När du använder samhällsvetenskapliga begrepp kommer jag att titta på precision (om du använder begreppen i rätt sammanhang) och bredd (hur stor del av alla relevanta begrepp du får med)

Undersöka samhällsfrågor: Här är det viktigt att lyfta fram olika perspektiv, visa på samband och underbygger/konkretisera. 

Det är mycket viktigt att du tar aktiv del i samtalet genom att lyssna på dina kamrater, komma med egna åsikter och tankar samt bemöta och/eller fördjupa det som sägs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv Sh
Arbete och framtid

Samtal och inlämnade anteckningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Sv
Du samtalar och diskuterar genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar och diskuterar genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersöka samhällsfrågor
Sh och Sv
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Påverka och påverkas
Resonera om faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Sh
Du för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer.
Du för relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer.
Du för väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer.
Begrepp
Tänk på att använda de begrepp som förekommer i arbetsområde Sh och Sv
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Muntlig redogörelse PRAO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och struktur
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ämnesrelaterat språk
Du använder ett enkelt ämnesrelaterat språk
Du använder ett utvecklat ämnesrelaterat språk
Du använder ett välutvecklat ämnesrelaterat språk