Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Åk 8

Skapad 2018-03-21 17:12 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Veckorna 11-24 läser vi samhällskunskap (samt lite geografi). För att vi ska kunna utveckla ett samhälle krävs det att vi kan samarbeta. Detta är inte alltid lätt eftersom vi har olika åsikter om hur ett bra samhälle ska se ut. I samhällskunskap lär du dig att argumentera och diskutera för att kunna påverka viktiga beslut i skolan, i din familj och i samhället. Här ser du alla delar som ingår i Samhällskunskap för åk 8. Jag ser fram emot att tillsammans med er lära oss massor om det här området. Vi kommer att arbeta med nyheter, kartor, läsa om olika länder och klimat. Jag ser fram emot att ha spännande, intressanta och lärorika diskussioner, debatter, presentationer och undervisning tillsammans med er. Lycka till! Valentyna

Innehåll

Samhällskunskap, Geografi

 

     
           

Planering 8P1

 

Namn:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

 

N0

Datum

Tema

Läxa- Läs

Egna

 Noteringar

1

16/03

Genomgång: Samhällskunskap

 

 

 

2

19/03

Politiska system:

Demokrati och diktatur

s.135-144

Sh,Ge

3

20/03

Demokrati

s.137-140

 

4

23/03

Demokrati och diktatur idag

s.140-150

 

5

26/03

Hur Sverige styrs idag. Vilka får rösta. Partierna. Riksdagen. Regeringen.

 

s.111-124

Sh, Ge

6

27/03

Ett ärandes gång. Förvaltningen. Makt och inflytande. Sverige och EU. Uppgift:” Jämförelse av olika styrelseskick”

s.125-130

 

7

9/04

Läxförhör

 

 

8

10/04

Genomgång: Rättigheter och rättsskipning. Grupparbete.  FN- möte: Världens konflikter”

 

 

Sh, Ge

9

13/04

Internationella relationer. Olika typer av konflikter. Varför uppstår väpnade konflikter?

s.177-185

 

10

16/04

Folkrätten, Att förebygga konflikter. FN. Svensk säkerhetspolitik

s.186-194

 

11

17/04

FN möte

 

 

12

20/04

FN möte

 

 

13

23/04

Information och Kommunikation. Medier. Källkritik.

s. 29-31

 

14

24/04

Våra medier. Nyheter. Olika typ av massmedier

s.32-36

 

15

27/04

Genomgång. Sveriges befolkning och välfärd

s.75-94

Sh, Ge

16

4/05

Livsstilar, välbefinnande och identitet.

s.97-101

 

 

17

7/05

Fattigdom och ohälsa. 

 

s. 102-108

 

 

18

8/05

Utbildning och arbete. Ungdomars drömyrke. Arbetsliv.

 Läxförhör

s.45-57

 

19

21/05

Genomgång. Klimat

Genomgång. Klimatförändring

 

Sh, Ge

20

25/05

Klimatförändring

 

 

21

28/05

Grupparbetet. Beskriv ett land.

 

 

22

29/05

Eget arbete.

 

Sh, Ge

23

1/06

Eget arbete.

 

 

24

4/06

Eget arbete. Presentation.

 

 

25

5/06

Presentation.

 

 

26

8/06

Presentation.

 

 

27

11/06

Inlämning

 

 

28

12/06

Komplettering. Betygsamtal

 

 

           

 

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

 

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 

 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

   

   

  Innehåll

   

  Individer och gemenskaper

 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

   

  Information och kommunikation

   − Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 

   

  Rättigheter och rättsskipning

   − Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

   

            Samhällsresurser och fördelning

 

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

   

  Beslutsfattande och politiska idéer

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.

 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.  

 

 

 

Så här arbetar vi

I samhällskunskap arbetar vi på olika sätt beroende på vad som är lämpligt för arbetsområdet: Ibland är det traditionell undervisning med genomgångar, frågor och prov. Andra gånger kan det vara arbete i par eller ett grupparbete som redovisas på olika sätt. Eleverna använder stoff från olika källor t.ex. läroböcker, faktaböcker, filmer, studiebesök eller egna undersökningar. Att söka och värdera information från olika medier är en naturlig del och eleverna får träna på källkritiskt tänkande. 

En viktig del i samhällskunskapen är att eleverna får träna sig i att underbygga tolkningar och åsikter med argument som grundas på både faktakunskaper och värderingar. För att konkretisera olika skeenden och leva sig in i hur människor i olika situationer agerar ser vi film, läser skönlitteratur, gör rollspel, simuleringar mm.  

I många delar av det centrala innehållet i samhällskunskap faller det sig naturligt att samarbeta med andra ämnen. Några exempel på detta är t.ex. demokratiseringen av Sverige, framväxten av det svenska välfärdssamhället och studiet av olika konflikter då det faller sig naturligt att samarbeta med historieämnet. Svenskan är också ett naturligt ämne att samarbeta med, t.ex. medier, konflikter i världen eller hur det är att vara ung idag.

 

 

 

Bedömning

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • dina kunskaper om hur det svenska samhället fungerar

 • din förmåga att undersöka och se samband inom och mellan samhällsstrukturer

 • din förmåga att använda begrepp

 • din förmåga att föra resonemang

 • din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • din förmåga att värdera och uttrycka olika ståndpunkter

 •  Din förmåga att...

Analysera
Reflektera
Jämföra
Resonera
Använda samhällsvetenskapliga begrepp
Kritiskt granska

 

 


Samhällskunskap- begrepp


 

Beslutsfattande och politiska ideer (demokrati)

 

https://4.bp.blogspot.com/-Bv-PdQnqT4c/VTFGgRRi_NI/AAAAAAAABJ8/Db1568p_jys/s1600/demokrati.jpeg

demokrati

ideologier - politik - partier - pass - riksdag- regering - landsting - kommun - grundlagar - -yttrandefrihet - tryckfrihet - successionsordningen - regeringsformen - - statsskick - FN - konflikt - medla - sanktioner - parlament - parlamentarism - talman - representant - direkt demokrati -
utopi - vågmästarroll - mandat - monarki - republik - teokrati

representativ demokrati - utskott - folkomröstning - folkrätt - parti - 4%spärren - kompromiss - rösträtt - privatisering - statligt ägande - frimarknad - utjämnande skatter - FN:s milleniemål - val - demokrati - monarki - republik - skatt - budget - lagar - proposition - motion - vänster/höger politik -

omsorg - feminist - föräldraförsäkring - opposition - minoritet - majoritet - 

ideologi - kommunism -socialism - konservatism - liberalism - allians - bundsförvant - statschef - rättighet - skyldighet - aktiv - passiv - talman - votering - nationalism

 

kommun - kommunfullmäktige - kommunstyrelse
mellanstatlig konflikt - vetorätt - asyl - inbördeskrig - Genevekonventionen - diplomati

EU ("de fyra friheterna"/varor/personer/tjänster/kapital) - ministerrådet - Europaparlamentet - regim - kapprustning - SIDA - bistånd


Resonemang/resonera:
argumentera/argument - fördel - nackdel - konsekvenser - ge exempel - kännetecknar - perspektivbyte - jämföra - orsak/anledning

 

Individer och gemenskaper

 

https://2.bp.blogspot.com/-f-NNawMbC4c/VTFCy7t4WhI/AAAAAAAABJc/Zk6chyAUbQU/s1600/Individ.jpeg

Gemenskap

sjukvård - sjukvårdssystemet - pension - pensionssystemet - individ - migration - immigration - emigration - integration - segregation - sexuell läggning - identitet - kön - etnicitet - fördomar - mångkultur - kultur - kulturkrock - normer - regler - lagar - roll - könsroller -  förebild -

hbtq - homosexuell - bisexuell - transperson - queer - pride - status - asyl - uppehållstillstånd - flykting - försäkringskassan - social - social bakgrund - rasism - utbildningssystemet - A-kassa - socialt skyddsnät -

Information och kommunikation (massmedia/reklam)

 

https://4.bp.blogspot.com/-f8_vNDmb1rI/VTFD6xTXHrI/AAAAAAAABJk/YQPQCug7O7o/s1600/reklam.jpeg

reklam

opinion - opinionsbildare - olika/sociala medier - internet (risker/möjligheter) - massmedia - reklam - en dagstidnings olika delar - ledarsida - utrikes - inrikes - lokalt - globalt - löpsedel - marknadsföring - propaganda - påverkan - censur - offentlighetsprincipen - netikett - PR - sponsra - "tredje statsmakten" - insändare

retuschering/manipulering/bildmontage - presstöd - upphovsrätt - vinkling - produktplacering

 

 

 

          Jämförelse av olika styrelseskick

 

Du ska nu göra en kort uppsats, ett paper, där du ska jämföra det styrelseskicket i Sverige med något annat land. Du får själv välja vilket land du vill jämföra med, det kan vara ett land nära eller långt borta, en demokrati eller diktatur.http://4.bp.blogspot.com/_ReCP2xVtCG0/S6stdjTwS_I/AAAAAAAAAWw/OIZllpnAJ_0/s1600/parlamentarism.jpg

Ditt arbete ska vara 1-2 A4-sidor (stlk 12)

Du ska lämna in det till mig på Unikum-Planering_Uppgift.

Följande saker ska du besvara i ditt paper (gärna egna tankar och reflektioner också såklart!)

 • Beskriv hur ett val går till i ditt land?
 • Kan valen anses som demokratiska (Är de fria, hemliga och direkta)?
 • Har landet majoritetsval eller proportionella val? Har det någon betydelse för demokratin?
 • Har ditt land parlamentarism? Om nej, hur ser det ut då?
 • Hur ser maktfördelningen ut i ditt land (vilken är den verkställande, lagstiftande och dömande makten)?
 • Vem är statschef i ditt land (monarki eller republik)?
 • Är ditt land en demokrati eller en diktatur? Motivera ditt svar, tänk på kriterierna för att ett land ska räknas som demokrati. Du kan även titta på http://www.freedomhouse.org/ för att se om ditt land kan räknas som demokrati eller diktatur.
 • Jämför ditt land och Sverige, vilket av länderna är mest demokratiskt anser du och varför det?
 • Vilka förändringar skulle kunna göras i ditt land för att det skulle bli mer demokratiskt?

Följande moment som finns i läroplanen för grundskolan kommer vi att arbeta med:

 

 

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 7–9

 

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.

 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka be

   

   

  Grupparbete: Forskning om ett land

  Gör så här:

   1.Väl ett land på jordklotet som du av någon anledning gillar.

  2.Skriv och berätta om varför du gillar det här landet.

   3.Ta reda på vad klockan är i det landet om klockan är 12.00 i Sverige. Skulle det vara besvärligt att ringa hem?

   4.Beskriv landets klimat. Är det varmt eller kallt? Regnar det varje dag eller faller regnet i perioder? Kanske skiljer klimatet sig åt i olika delar av landet. Siffror om nederbörd och temperatur ska du presentera i ett klimatdiagram (utgå från landets huvudstad). Det övriga kan du beskriva i löpande text. Den informationen hittar du framförallt i kartboken men också i faktaböcker. Berätta också om det klimatområde som ditt land tillhör.

  5.Beskriv om landets natur. Hur ser det ut i landet? Finns det berg, floder, stora slätter? Är det ett land vid kusten med kustlandskap? Hur är det med växtligheten? Finns det kanske regnskog? Det här kallas för att göra en naturgeografisk beskrivning. Sådan här information hittar du också i kartboken och på Google earth genom satellitbilder.

   6.Fördjupa dig i någon livsmedelsvara som odlas/produceras i landet. Utgå från begreppet hållbar utveckling. Hur påverkas miljön där livsmedlet odlas? Hur påverkas människor? Hälsa? Landets ekonomi? Hur vanligt är livsmedlet i Sverige? Har Sverige något motsvarande livsmedel?

  7.  Vilka naturkatastrofer och problem finns i landet? (Inre/Yttre krafter, klimat)

   - Berätta om geografin i landet, och koppla det till varför människorna bor på vissa platser och inte på andra. (Karta)

   - Vad har man för naturresurser? Vilken betydelse har de för människorna i landet? (Naturresurser) - Hur påverkas människorna av sin miljö? (Naturresurser och ekonomi/hälsa) - Hur påverkar människorna i landet miljön? (Naturresurser och klimat).

   

  8.Arbetet ska innehålla en bild från landet.

  9.Källförteckning

   

  Lycka till!!

  Valentina

   

 

 

Uppgifter

 • FN-möte

 • Grupparbete: "Klimat och klimatförändring"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ämnesmatris - Samhällskunskap 7-9 Lgr11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om hur olika samhällens är uppbyggda. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala(informationskanaler), rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverkan individ-samhälle
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika fsaker som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och argumentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv(att se saker på olika sätt).
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks eller stöds i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras speciella situation och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokratiaspekter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Källhantering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans(betydelse).
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: